Ποιο είναι το αληθινό νόημα του εδαφίου «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει» στο κατά Ματθαίον;

22 Μαΐου 2020

Από τη Σινζέ

Τα τέσσερα ματωμένα φεγγάρια έχουν εμφανιστεί, ενώ όλο και συχνότερα παρατηρούνται καταστροφές όπως σεισμοί, λιμοί και επιδημίες. Οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί, ενώ ορισμένοι έχουν μαρτυρήσει ανοικτά στο διαδίκτυο ότι Εκείνος έχει ήδη έλθει. Μερικοί αδελφοί και αδελφές είναι μπερδεμένοι, δεδομένου ότι στη Βίβλο γράφει σαφώς ότι: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Κατά Ματθαίον 24:36). Πώς μπορούν να γνωρίζουν ότι ο Κύριος επέστρεψε; Έχει επιστρέψει πραγματικά; Τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να Τον καλωσορίσουμε; Ας συναναστραφούμε μαζί ως προς αυτό ακριβώς το ζήτημα.

«Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει» — Τι σημαίνει αυτό;

Μερικοί αδελφοί και αδελφές πιστεύουν, βάσει του εδαφίου της Βίβλου που λέει: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει», ότι όταν επιστρέψει όντως ο Κύριος, κανείς δεν θα το γνωρίζει. Για αυτόν τον λόγο κανένας από αυτούς δεν θεωρεί αξιόπιστους, ούτε δίνει ιδιαίτερη σημασία στους ισχυρισμούς όσων διαδίδουν ειδήσεις για την επιστροφή του Κυρίου. Πρόκειται πραγματικά για σωστή κατανόηση ή όχι; Συνάδει με το θέλημα του Κυρίου; Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε κάποτε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Μπορούμε να διαπιστώσουμε από αυτές τις γραμμές της Γραφής ότι, αφότου επιστρέψει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες, θα χτυπήσει την πόρτα μας με τον λόγο Του, και μάλιστα θα μας ωθήσει να βγούμε και να Τον χαιρετήσουμε μέσω ενός ανθρώπου που θα φωνάξει: «ο νυμφίος έρχεται». Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι που μας ανακοινώνουν την είδηση της επιστροφής του Κυρίου, αυτό δείχνει ότι όταν έλθει, σίγουρα θα ενημερώσει τους ανθρώπους. Είναι σαφές ότι το να κατανοούμε πως το εδάφιο «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει» σημαίνει ότι κανείς δεν θα μάθει για την έλευση του Κυρίου αφού συμβεί, είναι εντελώς εσφαλμένο.

Τότε πώς ακριβώς θα πρέπει να ερμηνεύουμε το χωρίο αυτό της Γραφής; Μπορούμε να συνδέσουμε τα παρακάτω εδάφια μεταξύ τους: «Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος· ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος» (Κατά Ματθαίον 24:32–36). «Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). Και το εδάφιο 3:3 στην Αποκάλυψη λέει: «Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε». Αυτά τα χωρία χρησιμοποιούν οιωνούς της επιστροφής του Κυρίου για να μας διδάξουν. Αναφέρουν ότι «έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» και «ως κλέπτης». Ο «Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται όντως στον ενσαρκωμένο Θεό· το πνευματικό σώμα δεν μπορεί να ονομάζεται ο Υιός του ανθρώπου. Μόνον κάποιος όπως ο Κύριος Ιησούς —το Πνεύμα του Θεού περιβεβλημένο τη σάρκα, που έχει έλθει μεταξύ των ανθρώπων για να επιτελέσει πολύ πρακτικό έργο, που διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση— μπορεί να ονομάζεται ο Υιός του ανθρώπου. Η έκφραση «ως κλέπτης» σημαίνει να έρχεται κανείς κρυφά και μυστικά. Από αυτό είναι προφανές ότι η επιστροφή του Κυρίου περιλαμβάνει την κρυφή κάθοδο και ενσάρκωσή Του ως ο Υιός του ανθρώπου. Δεδομένου ότι κατέρχεται κρυφά, δεν θα Τον αντιληφθούμε εύκολα, διότι η ημέρα κι η ώρα που ο Θεός θα εμφανιστεί ενσαρκωμένος είναι άγνωστες σε όλους. Δηλαδή, το εδάφιο «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει» σημαίνει ότι κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή ώρα της επιστροφής του Κυρίου. Ωστόσο, αφού έλθει για να μιλήσει και να επιτελέσει έργο, σίγουρα θα υπάρξουν μερικοί που θα το γνωρίζουν, και τότε θα πρέπει να αφυπνιστούμε. Όταν ακούμε ανθρώπους να διαδίδουν το ευαγγέλιο της επιστροφής του Κυρίου, θα πρέπει να αναζητούμε και να ερευνούμε· μόνο τότε θα μπορέσουμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο και να δειπνήσουμε μαζί Του. Εντούτοις, αυτήν τη στιγμή όχι μόνο δεν έχουμε αφυπνιστεί, αλλά και δεν πηγαίνουμε να αναζητήσουμε ή να ερευνήσουμε όταν ακούμε άλλους να διαδίδουν την είδηση της επιστροφής του Κυρίου. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε παρανοήσει το θέλημα του Κυρίου; Ας διαβάσουμε μερικά ακόμη αποσπάσματα του λόγου του Θεού και θα κατανοήσουμε τα εν λόγω χωρία της Γραφής.

Ο Παντοδύναμος Θεός είπε: «Τη χαραυγή, χωρίς κανένας να το ξέρει, ήρθε ο Θεός στη γη και άρχισε τη ζωή Του ως ενσαρκωμένος. Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα γι’ αυτήν τη στιγμή. Ίσως να κοιμόντουσαν όλοι τους βαθιά, ίσως πολλοί που ήταν ξύπνιοι να περίμεναν και ίσως πολλοί να προσεύχονταν αθόρυβα στον επουράνιο Θεό. Ωστόσο, απ’ όλους αυτούς τους πολλούς ανθρώπους, κανένας δεν γνώριζε ότι ο Θεός είχε ήδη φτάσει στη γη» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Έργο και είσοδος (4)). «Στην αρχή, όταν ο Ιησούς έπρεπε να επιτελεί επίσημα τη διακονία Του, όπως και οι μαθητές που Τον ακολουθούσαν, μερικές φορές συμμετείχε και σε συναθροίσεις και έψαλλε ύμνους, εξυμνούσε και διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη στον ναό. Αφού βαφτίστηκε και ανυψώθηκε, το Πνεύμα κατήλθε επισήμως επάνω Του και άρχισε να εργάζεται, αποκαλύπτοντας την ταυτότητά Του και το ποιμαντικό έργο που έπρεπε να αναλάβει. Πριν από αυτό, κανείς δεν γνώριζε την ταυτότητά Του και εκτός από τη Μαρία, ούτε καν ο Ιωάννης. Ο Ιησούς ήταν 29 ετών όταν βαφτίστηκε. Αφού ολοκληρώθηκε η βάπτισή Του, άνοιξαν οι ουρανοί και μια φωνή είπε: “Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην”. Μόλις ο Ιησούς βαπτίστηκε, άρχισε να γίνεται μάρτυρας του Αγίου Πνεύματος κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πριν βαπτιστεί στην ηλικία των 29 ετών, είχε ζήσει τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου: έτρωγε όταν έπρεπε να φάει, κοιμόταν και ντυνόταν φυσιολογικά και δεν διέφερε σε τίποτα από τους άλλους ανθρώπους. Φυσικά, έτσι το αντιλαμβάνονταν απλώς τα ανθρώπινα μάτια. […] Η Βίβλος δεν καταγράφει όσα έκανε πριν από τη βάπτισή Του, επειδή δεν έκανε αυτό το έργο πριν βαπτιστεί. Ήταν απλώς ένας συνηθισμένος άνθρωπος και αντιπροσώπευε έναν συνηθισμένο άνθρωπο. Πριν ο Ιησούς αρχίσει να επιτελεί το ποιμαντικό έργο Του δεν διέφερε από τους απλούς ανθρώπους και οι άλλοι δεν μπορούσαν να δουν καμιά διαφορά σε Αυτόν. Μόνο όταν έγινε 29 ετών ο Ιησούς έμαθε ότι είχε έρθει να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου του Θεού. Πιο πριν, ο ίδιος δεν το γνώριζε, γιατί το έργο που επιτελούσε ο Θεός δεν ήταν υπερφυσικό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Περί ονομασιών και ταυτότητας).

Μπορούμε να διαπιστώσουμε από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού ότι κανείς δεν γνωρίζει πότε ο Θεός θα κατέλθει στη γη ενσαρκωμένος, ούτε καν ο Υιός του ανθρώπου. Μόνο το Πνεύμα στον ουρανό το γνωρίζει αυτό. Ωστόσο, όταν ο Θεός αρχίζει να εκτελεί το έργο Του, το Άγιο Πνεύμα γίνεται μάρτυρας του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τους ακόλουθους του Θεού για να διαδώσει το ευαγγέλιο· οι άνθρωποι τότε μαθαίνουν σταδιακά γι’ αυτό. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στην αρχή: ο Ιεχωβά Θεός χρησιμοποίησε έναν προφήτη για να προβλέψει την έλευση του Μεσσία, όμως μόνον ο Ιεχωβά Θεός γνώριζε το πότε και το πού θα ερχόταν ο Μεσσίας. Όταν ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε ενσαρκωμένος για να εργαστεί, ούτε ο ίδιος δεν ήξερε αρχικά ότι ήταν ο Μεσσίας, ότι είχε έλθει για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης. Ζούσε μια κανονική ζωή, σαν συνηθισμένος άνθρωπος. Ούτε και οι άλλοι γνώριζαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός, ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός. Μετά τη βάπτιση του Κυρίου Ιησού, το Άγιο Πνεύμα άρχισε να γίνεται μάρτυράς Του και ο Κύριος Ιησούς ξεκίνησε να εκφράζει την οδό της μετανοίας του ανθρώπου, να εμφανίζει τα σημεία και τέρατα του Θεού, και να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκβάλλει τα δαιμόνια. Σταδιακά, μερικοί αναγνώρισαν τελικά ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Μεσσίας. Όσοι αποδέχθηκαν πρώτοι το λυτρωτικό έργο Του, όπως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, άρχισαν τότε να ταξιδεύουν παντού, διαδίδοντας το ευαγγέλιο του Κυρίου. Έτσι έγινε γνωστή η σωτηρία του Κυρίου σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, κι έχει παραδοθεί από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα σε μας. Υπάρχουν πλέον πιστοί σε κάθε μέρος του κόσμου.

Ο Κύριος Ιησούς έκανε επίσης τις ακόλουθες προβλέψεις για τις έσχατες ημέρες: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48). Και η Βίβλος καταγράφει: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια» (Κατά Ιωάννην 17:17). «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17). Όταν επιστρέφει ο Κύριος, εκφράζει αλήθειες που είναι περισσότερες και πιο μεγαλόπνοες από ό, τι την Εποχή της Χάριτος, σύμφωνα με το ανάστημά μας. Μας κρίνει και μας καθαίρει με τον λόγο Του ώστε να μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της αμαρτίας, κι έτσι να εξαγνιστούμε και να μεταμορφωθούμε. Συνεπώς, όταν επιστρέφει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες για να εμφανιστεί και να επιτελέσει έργο, σίγουρα υπάρχουν μερικοί που ακούν τη φωνή του Θεού και αποδέχονται το έργο Του, και στη συνέχεια ταξιδεύουν ως τα πέρατα του κόσμου για να διαδώσουν τη χαρμόσυνη είδηση της επιστροφής του Κυρίου. Είναι το ίδιο που συνέβη και όταν πιστέψαμε για πρώτη φορά στον Κύριο· το αποδεχθήκαμε μόνον αφού ακούσαμε άλλους να διαδίδουν το ευαγγέλιο της σταύρωσης. Όπως γράφει και στη Βίβλο: «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Προς Ρωμαίους 10:17).

Συνεπώς, όταν ακούμε την είδηση της επιστροφής του Κυρίου, δεν πρέπει επ’ ουδενί να την απορρίπτουμε τυφλά· θα πρέπει να αναζητούμε με ανοιχτό μυαλό και να ρωτάμε όσους διαδίδουν το ευαγγέλιο τι έργο έχει επιτελέσει ο Κύριος αφότου επέστρεψε και τι λόγια έχει εκφράσει. Εάν οι μαρτυρίες τους ταιριάζουν με τις προφητείες του Κυρίου, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι επέστρεψε πραγματικά για να εμφανιστεί και να επιτελέσει έργο, και αποδεχόμενοι και υποτασσόμενοι θα καλωσορίζουμε τον Κύριο. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες του Θεού —διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Ενώ αναζητούσες τα χνάρια του Θεού, αγνόησες τα λόγια που λένε ότι “ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή”. Έτσι όταν πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού κι ακόμη χειρότερα δεν αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Τι σοβαρό λάθος είναι αυτό!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Α΄: Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή).

Σε ολόκληρο τον κόσμο, μόνον η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μαρτυρεί ανοιχτά ότι επέστρεψε ο Κύριος —δηλαδή ότι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, έχει εκφράσει πολλές αλήθειες και έχει επιτελέσει το έργο της κρίσεως και της κάθαρσης του ανθρώπου. Η συντριπτική πλειονότητα των ομιλιών του Παντοδύναμου Θεού καταγράφονται στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Ο λόγος του Θεού έχει αποσαφηνίσει κάθε πτυχή της αλήθειας. Μιλά πολύ ξεκάθαρα για τα μυστήρια των ενσαρκώσεων του Θεού, τις εσωτερικές αλήθειες της Βίβλου, τον σκοπό του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για την ανθρωπότητα που αριθμεί έξι χιλιάδες χρόνια, τις διαφορές μεταξύ του έργου Του και του έργου του ανθρώπου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κρίνει και καθαίρει τους ανθρώπους, για το πώς οι άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν τον Θεό, πώς ο Θεός καθορίζει την έκβαση και τον προορισμό για κάθε άνθρωπο και ούτω καθεξής. Αυτές οι αλήθειες σχετίζονται όλες με το έργο του Θεού· είναι όλες μυστήρια που μας υποδεικνύουν ξεκάθαρα το μονοπάτι προς τη σωτηρία. Θα πρέπει να αναζητήσουμε ώστε να διαπιστώσουμε εάν πρόκειται πράγματι για το Άγιο Πνεύμα που μιλάει στις εκκλησίες και για τον Θεό των εσχάτων ημερών που επιτελεί το έργο της κρίσεώς Του ξεκινώντας από τον οίκο Του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επαληθεύσουμε εάν ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε ή όχι. Πιστεύω ότι εφόσον έχουμε τη βλέψη να αναζητήσουμε, ο Θεός θα μας οδηγήσει να καλωσορίσουμε την επιστροφή του Κυρίου! Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως είπε κι ο Κύριος Ιησούς: «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 5:3).

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Κάποιος είπε: «Κηρύσσετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και ότι ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Τον έχετε δει; Αν όχι, πού βασίζεται ο ισχυρισμός σας ότι ο Θεός έχει επιστρέψει;»

Απάντηση: Κηρύσσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός και ότι έχει έρθει για να εκτελέσει ένα στάδιο...

Oι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν εκπληρωθεί: Πώς να υποδεχθούμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου

Διανύουμε τις έσχατες ημέρες, οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο σε όλον τον κόσμο και οι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν εκπληρωθεί. Τα διάφορα σημάδια και οι διάφοροι οιωνοί δείχνουν ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, επομένως γιατί δεν Τον έχουμε δει να επιστρέφει μέσα σε νεφέλη; Πώς θα επιστρέψει ο Κύριος και πώς μπορούμε να υποδεχθούμε τον ερχομό Του; Το κείμενο αυτό θα σας δείξει τον τρόπο.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger