Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού μεριμνά για την ιδιωτικότητά σας· ως εκ τούτου, στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταχειριζόμαστε και μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν σε αυτή την περιοχή.

Ο Χρήστης εγγυάται ότι τα δεδομένα που αποστέλλει ή παρέχει είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και επίκαιρα, και είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη η οποία ενδέχεται να προκληθεί ως αποτέλεσμα της παράβασης αυτής της υποχρέωσης. Στην περίπτωση που τα παρεχόμενα δεδομένα ανήκουν σε κάποιον τρίτο, ο Χρήστης εγγυάται ότι έχει ενημερώσει τον εν λόγω τρίτο σχετικά με τις πτυχές που εμπεριέχει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι έχει λάβει πρότερη γραπτή έγκριση από αυτόν για την παροχή των δεδομένων του στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, για τους αναφερόμενους σκοπούς.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη;

The Church of Almighty God (147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US [Λεωφόρος Ας, 147-54, Φλάσινγκ, Νέα Υόρκη 11355, ΗΠΑ], Αριθμός Ταυτοποίησης Εργοδότη: 37-1820870), ως ιδιοκτήτρια του παρόντος ιστοτόπου, είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου.

2. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη;

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού συλλέγει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέσω της ενότητας «Ανατροφοδότηση», καθώς και όλα τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη τα οποία αυτός μοιράζεται μέσω του διαδικτυακού φόρουμ.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτές τις ενότητες για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Διαχείριση αποριών, ερωτήσεων ή και αιτημάτων σχετικά με προτάσεις.

– Ανταλλαγή σχολίων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού φόρουμ.

3. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι η «συγκατάθεση» που δίνει ο Χρήστης αποδεχόμενος ρητά αυτή την Πολιτική Απορρήτου, επιλέγοντας το πλαίσιο που διατίθεται σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες φόρμες συλλογής δεδομένων.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη;

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού θα διατηρήσει τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να απαντήσει στο αίτημα που υποβάλλεται από τον Χρήστη.

5. Σε ποιους τρίτους κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη;

Τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων αρχών, όπου απαιτείται, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης στον ιστότοπο ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε δημόσιους οργανισμούς, σε δικαστήρια και σε άλλες διοικητικές αρχές, όταν κρίνουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης ή για την άσκηση νομικής δράσης κατά απαιτήσεων.

6. Ποια δικαιώματα έχουν οι Χρήστες όταν μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα;

Ο Χρήστης έχει και μπορεί να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού:

– Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα για να γνωρίζει ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και ποιες διαδικασίες επεξεργασίας εφαρμόζονται σε αυτά τα δεδομένα.

– Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων.

– Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, όπου αυτό είναι δυνατό.

– Δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση που η ακρίβεια, η νομιμότητα ή η αναγκαιότητα της επεξεργασίας των δεδομένων είναι αμφίβολη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα του Χρήστη για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

– Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σε περίπτωση που η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, για να λάβει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει σε εμάς (με δομημένη μορφή, για κοινή χρήση και μηχανική ανάγνωση), καθώς και για να ζητήσει τη μεταβίβασή τους σε μια άλλη οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία, όταν αυτό είναι δυνατό από τεχνικής πλευράς.

– Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον του Hellenic Data Protection Authority (Kifisias Av. 1-3, PC 11523, Ampelokipi Athens, http://www.dpa.gr/), εάν ο Χρήστης θεωρεί ότι η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού παραβίασε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Επομένως, ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του ενώπιον των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων, μέσω του τοπικού εκκλησιάσματος στην Ελλάδα, ανά πάσα στιγμή, με την υποβολή γραπτού αιτήματος που θα απευθύνεται στο [email protected]. και το οποίο πρέπει να εμπεριέχει ολόκληρο το όνομα και το επώνυμο του Χρήστη, αντίγραφο του εθνικού εγγράφου ταυτότητάς του (διαβατήριο ή άλλο έγκυρο έγγραφο που τον ταυτοποιεί), τη δήλωση του αιτήματός του, διεύθυνση για την ειδοποίησή του, ημερομηνία, υπογραφή και, κατά περίπτωση, διαπιστευτήρια έγγραφα του αιτήματος που υποβάλλει.

7. Λοιπά

Η ελληνική εκδοχή της πολιτικής απορρήτου έχει μεταφραστεί από τα ισπανικά. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ της μετάφρασης και της ισπανικής εκδοχής, η ισπανική εκδοχή θα επικρατήσει.