Ερώτηση 15: Εμείς ακολουθούμε το παράδειγμα του Παύλου και δουλεύουμε πολύ σκληρά για τον Κύριο, διαδίδοντας το Ευαγγέλιο, καθιστάμενοι μάρτυρες του Κυρίου, και καθοδηγώντας τις εκκλησίες του Κυρίου, ακριβώς όπως έκανε ο Παύλος: «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα» (2Τιμ. 4:7). Τούτο δεν δείχνει ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού; Το να κάνουμε αυτό πράξη θα έπρεπε να σημαίνει ότι είμαστε κατάλληλοι να αρπαχθούμε και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών —γιατί, λοιπόν, πρέπει να αποδεχθούμε το έργο της κρίσης και εξαγνισμού του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, προτού μπορέσουμε να μεταφερθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών;

Απαντήση:

Το ερώτημα είναι πολύ κρίσιμο. Περιλαμβάνει το αν κάποιος μπορεί να γίνει δεκτός στη βασιλεία των ουρανών πιστεύοντας στον Κύριο. Πολλοί πιστοί νιώθουν ότι αν μοχθούν για τον Κύριο, όπως ο Παύλος, τότε ακολουθούν το δρόμο του Κυρίου και θα γίνουν δεκτοί στη βασιλεία των ουρανών, όταν ο Κύριος επιστρέψει. Με τον καιρό, αυτό έγινε πεποίθηση πάρα πολλών ανθρώπων. Αυτή η πεποίθηση βασίζεται στο λόγο του Κυρίου; Ευχαριστεί την καρδιά του Κυρίου αυτή η πρακτική; Ακολουθούμε τον δρόμο του Κυρίου, αν μοχθούμε για Αυτόν, όπως ο Παύλος; Θα γίνουμε δεκτοί στη βασιλεία των ουρανών; Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια; και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα: φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7:21-23). Ο Κύριος Ιησούς το είπε ξεκάθαρα. Μόνο όσοι ακολουθούν το θέλημα του Θεού θα μπουν στη βασιλεία Του. Δεν είπε ότι θα μπουν στη βασιλεία Του όσοι κάνουν θυσίες και εργάζονται για το Κύριο. Πολλοί από αυτούς που κηρύττουν, ξορκίζουν δαίμονες και κάνουν θαύματα στο όνομα του Κυρίου, είναι άνθρωποι που μοχθούν. Δεν επαινούνται από τον Κύριο, αλλά καταδικάζονται ως εργάτες της αμαρτίας. Ο Παύλος είπε: «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα· του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος […]» (2Τιμ.4:7-8). Αυτό το ρητό αντικρούει τον λόγο του Κυρίου Ιησού. Για να γίνει κανείς δεκτός στη βασιλεία των ουρανών υπάρχει μόνο ένας επιβεβαιωμένος τρόπος, τον οποίο έχει πει ξεκάθαρα ο Κύριος Ιησούς: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκ. 3:20). «Ο δείπνος με τον Κύριο» είναι μια παραπομπή ότι λάβαμε το έργο της κρίσης του Θεού τις έσχατες ημέρες. Λαμβάνοντας την κρίση και το παίδεμα του Θεού, κατανοούμε όλες τις αλήθειες, εξαγνιζόμαστε και τελειοποιούμαστε, αυτά είναι τα αποτελέσματα του δείπνου με τον Κύριο. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι μόνο αν εξαγνιστεί κανείς κατά την κρίση του Παντοδύναμου Θεού μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών.

Όλοι ξέρουμε και πιστεύουμε ότι μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, ο δρόμος και η ζωή. Ο δρόμος που μπορεί κανείς να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στον λόγο του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος ήταν μόνο ένας απόστολος που διέδιδε το Ευαγγέλιο. Δεν μπορούσε να μιλά εξ ονόματος του Κυρίου. Ο δρόμος που διάλεξε δεν ήταν απαραίτητα αυτός για τη βασιλεία των ουρανών, γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ότι ο δρόμος του Παύλου ήταν ο σωστός. Επιπλέον, ο Κύριος Ιησούς δεν είπε στους ανθρώπους να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Παύλου. Αν πορευόμαστε με τον λόγο του Παύλου καθώς διαλέγουμε το δρόμο μας για τη βασιλεία των ουρανών, είναι εύκολο να ξεστρατίσουμε. Το χωρίο από τον λόγο του Κυρίου Ιησού που μόλις διαβάσαμε είναι σημαντικό! «Αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». Αυτή η πρόταση μας λέει ότι πρέπει να πιστέψουμε τον λόγο του Κυρίου. Ο μόνος δρόμος για τη βασιλεία των ουρανών είναι να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Όταν ο Κύριος Ιησούς επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες για να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, αν ακούσουμε τη φωνή του Θεού, λάβουμε το έργο Του κατά τις έσχατες ημέρες και κατορθώσουμε να εξαγνιστούμε και να τελειοποιηθούμε από την κρίση και το παίδεμα του Θεού, τότε θα είμαστε από αυτούς που θα υπακούσουν στο θέλημα του Θεού και θα μπουν στη βασιλεία Του. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Αυτοί που βασίζονται μόνο στον ενθουσιασμό να κηρύξουν εις το όνομα του Κυρίου, να ξορκίσουν δαίμονες και να κάνουν θαύματα στο όνομα Του, ούτε εφαρμόζουν τον λόγο του Κυρίου ούτε αποζητούν να λάβουν το έργο του Θεού. Μπορούν αυτοί να γνωρίσουν τον Κύριο; Ακολουθούν έστω το θέλημα του Θεού; Γιατί ο Κύριος Ιησούς λέει: «Ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7:23); Αυτό το χωρίο μας βάζει σε σκέψεις! Όλοι ξέρουμε ότι όταν οι Φαρισαίοι ταξίδευαν για να κηρύξουν και να διδάξουν το Ευαγγέλιο, υπέμειναν πολλές δυσκολίες και πολλοί πλήρωσαν ακριβό τίμημα. Εμφανισιακά, φαίνονταν πιστοί στον Θεό, πραγματικά πιστοί, αλλά στην πραγματικότητα ασχολούνταν με θρησκευτικές τελετές και ακολουθούσαν κανόνες αντί να εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού. Ουσιαστικά δεν ακολουθούσαν τις εντολές και τις διδαχές του Θεού. Δυστυχώς, κατέλυσαν μέχρι και τις εντολές του Θεού. Όσα έκαναν, οι πράξεις τους, ήταν εντελώς αντίθετες με το θέλημα του Θεού και απέκλιναν από τον δρόμο Του. Έτσι ο Κύριος Ιησούς τους καταράστηκε: «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23:15). Από αυτά που συμπεραίνουμε φαίνεται ότι: «Εφόσον κανείς εργάζεται σκληρά για τον Κύριο, θα ανέλθει στη βασιλεία των ουρανών, όταν έρθει ο Κύριος». Αυτή η άποψη είναι η αντίληψη του ανθρώπου που δε συμφωνεί με τον λόγο Του Έχουμε δίκιο που αναζητούμε σωτηρία και είσοδο στη βασιλεία των ουρανών, όμως πρέπει να το κάνουμε σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου Ιησού. Αν αγνοούμε τα λόγια του Κυρίου, βασιζόμαστε στα λόγια του Παύλου και επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε την πρακτική του, πώς θα κερδίσουμε τον έπαινο του Κυρίου; Αν καταλάβουμε αυτά τα δυο βιβλικά χωρία, θα μάθουμε στο τέλος τον δρόμο για τη βασιλεία των ουρανών.

Στην πραγματικότητα, πριν λάβουμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, είχαμε όλοι την εντύπωση και την αίσθηση ότι εφόσον διατηρούμε το όνομα του Κυρίου, δαπανάμε, κηρύττουμε και δουλεύουμε για Αυτόν, εφαρμόζουμε τον λόγο του Θεού και ακολουθούμε τον δρόμο Του, και θα γίνουμε δεκτοί στη βασιλεία των ουρανών, όταν ο Κύριος επιστρέψει. Χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας ότι αργότερα έλαβα το έργο του Παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες και είδα τα λόγια Του. «Όταν ακούει να μιλάνε για έργο, ο άνθρωπος πιστεύει πως έργο σημαίνει να τρέχει εδώ κι εκεί για τον Θεό, να κηρύττει παντού και να δαπανά για τον Θεό. Παρόλο που αυτή η πεποίθηση είναι σωστή, είναι υπερβολικά μονόπλευρη. Αυτό που ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο να πηγαίνει παντού για τον Θεό. Είναι περισσότερο η διακονία κι η τροφοδότηση του πνεύματος. […] Έργο δεν είναι να τρέχετε εδώ κι εκεί για τον Θεό. Το έργο αφορά στο κατά πόσο η ζωή και τα βιώματα του ανθρώπου είναι αρεστά στον Θεό. Έργο είναι να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος την αφοσίωσή του στον Θεό και τις γνώσεις που έχει για τον Θεό, ώστε να μαρτυρεί τον Θεό και να συνδράμει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του ανθρώπου και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει. Με άλλα λόγια, η είσοδός σας είναι το έργο σας. Αποζητάτε να εισέλθετε κατά τη διάρκεια του έργου σας για τον Θεό. Εμπειρία του Θεού δεν είναι μόνο η ικανότητα να τρώτε και να πίνετε από τον λόγο Του. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να μπορείτε να μαρτυρείτε τον Θεό, να υπηρετείτε τον Θεό και να συνδράμετε και τροφοδοτείτε τον άνθρωπο. Αυτό είναι το έργο και η είσοδός σας, αυτό θα πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος. Είναι πολλοί αυτοί που εστιάζουν μόνο στα ταξίδια τους εδώ κι εκεί για τον Θεό και κηρύττουν σε όλα τα μήκη και πλάτη, όμως παραβλέπουν την προσωπική τους εμπειρία και αμελούν την είσοδό τους στην πνευματική ζωή. Αυτό είναι που κάνει όλους εκείνους που υπηρετούν τον Θεό να γίνονται εκείνοι που του αντιτάσσονται» (από «Έργο και είσοδος (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Μόλις είδα τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού, συνειδητοποίησα ότι ο Θεός δεν απαιτεί κατά το έργο του ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται,να τρέχει εδώ κι εκεί και να δαπανά για τον Θεό. Ζητά κυρίως να εφαρμόζει και να βιώνει τον λόγο του Θεού, να εκφράζει την κατανόηση του λόγου Του μέσα από την πρακτική εμπειρία και να καθοδηγεί τα αδέλφια μας στην πραγματικότητα του λόγου Του. Μόνο αυτό το έργο θα ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού. Ενθυμούμενος την πίστη μου στον Κύριο για πολλά χρόνια, παρόλο που έχω κηρύξει παντού εξ ονόματός Του πληρώνοντας το τίμημα και υπομένοντας δυσκολίες, δεν επικεντρώθηκα στην εφαρμογή του λόγου του Κυρίου, επομένως, δε θα μπορούσα να μιλήσω για τις εμπειρίες μου πάνω στην εφαρμογή του λόγου Του. Στα κηρύγματά μου, μπορούσα μόνο να μιλάω με κενά λόγια και δόγματα από τη Βίβλο, και να διδάσκω θρησκευτικούς κανόνες. Πώς θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει τα αδέλφια μας στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού; Επίσης, όταν κήρυττα και εργαζόμουν, συχνά καυχιόμουν ώστε να κερδίζω τον θαυμασμό, και συχνά πήγαινα ενάντια στις προσταγές του Κυρίου πράττοντας σύμφωνα με τις δικές ιδέες. Κάνοντας θυσίες, υπομένοντας δυσκολίες και πληρώνοντας κάποια τιμήματα για τον Κύριο, νόμιζα ότι ήμουν ο μοναδικός που Τον αγαπούσε τόσο πολύ και ότι ήμουν ο πιο πιστός σε Αυτόν. Δεν ντράπηκα να απαιτήσω από τον Θεό την ευλογία για τη βασιλεία των ουρανών. Έβαζα τον εαυτό μου ψηλά και υποτιμούσα τα αδέλφια μας που ήταν παθητικοί και αδύναμοι. Αφού επικεντρώθηκα στον ενθουσιασμό του να εργάζομαι για τον Κύριο χωρίς να προσέχω να εφαρμόζω και να βιώνω τον λόγο Του, μετά από πολλά χρόνια πίστης, κατέληξα να μην έχω την παραμικρή γνώση για τον Κύριο και τον φόβο του Θεού στην καρδιά μου, για να μην αναφερθώ στη μεταμόρφωση της διάθεσης της ζωής μου. Επειδή είχα δαπανήσει και είχα μοχθήσει καθ' όλα τα χρόνια της πίστης, γινόμουν συνεχώς πιο υπερόπτης και απείθαρχος με όλους. Μπλέχτηκα ακόμα και στην πλάνη, αποκαλύπτοντας πλήρως τη διάθεση του Σατανά. Ο τρόπος που μόχθησα δεν είχε πια καμία σχέση με την υποταγή μου σε Αυτόν. Πώς μπορούσε αυτό να οδηγήσει στην κατανόηση του Κυρίου; Για ένα άτομο σαν εμένα, που δεν είχε γνωρίσει την αλήθεια ούτε είχε κατανοήσει τον Κύριο, όλα όσα έκανα δεν ήταν εναντίον Του; Πώς μπορεί αυτό να εξυμνεί και να μαρτυρά τον Κύριο; Αφού βίωσα το έργο του Παντοδύναμου Θεού, συνειδητοποίησα ότι όσο σκληρά κι αν εργάζεται ο άνθρωπος, αν δεν έχει βιώσει το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες, δεν μπορεί να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και να γίνει κάποιος που πραγματικά και ολόψυχα υπακούει και δοξάζει τον Θεό. Αυτό είναι απόλυτα αληθινό.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε εκείνους τους θρησκευτικούς πάστορες και γηραιούς. Παρόλο που παραμέρισαν τα πάντα για να εργαστούν για τον Κύριο, τι έκαναν; Ποια είναι η φύση της δουλειάς τους; Πιστεύοντας στον Κύριο για πολλά χρόνια, δεν κυνήγησαν ποτέ την αλήθεια. Απέτυχαν να λάβουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, και να μας εξηγήσουν πώς να λύσουμε πρακτικά προβλήματα της πίστης μας και της εισόδου στη ζωή. Συχνά μιλούν για κενά βιβλικά δόγματα, ώστε να εξαπατήσουν τους πιστούς, και αδράττουν κάθε ευκαιρία για να μιλήσουν για το πόσο μακριά έφτασαν για να κηρύξουν για τον Κύριο, πόση δουλειά έχουν κάνει, πόσο πόνο έχουν υπομείνει, πόσες εκκλησίες έχουν χτίσει, και άλλα πολλά, προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι αντικείμενο λατρείας και ηγεσίας. Συνεπώς, μετά από χρόνια εργασίας, όχι μόνο απέτυχαν να οδηγήσουν τα αδέλφια μας στην κατανόηση της αλήθειας και στον Θεό, αλλά τα άφησαν να λατρεύουν και να ακολουθούν τους ίδιους, παίρνοντας έτσι τον δρόμο για τη λατρεία του ανθρώπου και προδίδοντας τον Θεό. Αυτοί οι πάστορες και οι γηραιοί ακολουθούν τον δρόμο του Κυρίου δουλεύοντας και ξοδεύοντας έτσι; Πιστεύετε στο έργο τους; Πείτε μου τώρα, δεν εργάζονται ενάντια στον Κύριο; Ιδίως με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, οι περισσότεροι πάστορες και γηραιοί διαπιστώνουν ότι ο λόγος που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια, ότι το έργο του Παντοδύναμου Θεού είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, που όμως ούτε αναζητούν ούτε μελετούν. Για να προστατέψουν το κύρος και το βιωτικό τους επίπεδο, επινοούν μανιωδώς φήμες και διαδίδουν εξωφρενικά ψέματα και πλάνες αντί της αλήθειας για να αντισταθούν στον Παντοδύναμο Θεό, και κλειδώνουν τη θρησκευτική κοινότητα σε μια αεροστεγή και αδιάβροχη κατάσταση. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να αναζητήσει και να μελετήσει τον πραγματικό δρόμο, και απαγορεύουν την είσοδο στην εκκλησία για να γνωρίσει κανείς του έργου του Θεού. Συνωμοτούν ακόμα και με το σατανικό κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, ώστε να αιχμαλωτίσουν και να διώξουν όσους μαρτυρούν τον Παντοδύναμο Θεό. Στην πραγματικότητα, δεν δρουν ξεκάθαρα εναντίον του Θεού; Οι αμαρτίες τους εναντίον του Θεού είναι ακόμα χειρότερες από τις αμαρτίες των Φαρισαίων εναντίον του Κυρίου Ιησού κατά το παρελθόν. Πολύ χειρότερες! Σύμφωνα με αυτά τα γεγονότα, μπορούμε ακόμα να πούμε ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, όταν δαπανούμε και μοχθούμε στο όνομα του Κυρίου; Μπορούμε ακόμα να λέμε ότι εφόσον πιστεύουμε στο όνομα του Κυρίου, ακολουθούμε τον δρόμο Του και ταξιδεύουμε και εργαζόμαστε για Αυτόν, είμαστε άξιοι να ανέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών; Θα καταλάβουμε περισσότερα, αφού διαβάσουμε μερικά ακόμα χωρία του λόγου του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Λες ότι πάντα υποφέρεις ακολουθώντας τον Θεό, ότι Τον ακολούθησες στα δύσκολα και στα εύκολα, και έχεις μοιραστεί μαζί Του τους καλούς και τους κακούς καιρούς, αλλά δεν έχεις βιώσει τα λόγια του Θεού. Εσύ επιθυμείς να τρέχεις μόνο για τον Θεό και να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό κάθε μέρα και ποτέ δεν έχεις σκεφτεί να βιώσεις μια ζωή με νόημα. Λες, επίσης: “όπως και να ‘χει, πιστεύω ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Έχω υποφέρει γι’ Αυτόν, έχω τρέξει γι’ Αυτόν, έχω αφιερώσει τον εαυτό μου σ’ Αυτόν και έχω δουλέψει σκληρά παρά το γεγονός ότι δεν έχω λάβει καμία αναγνώριση. Σίγουρα θα με θυμηθεί”. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι δίκαιος, όμως αυτή η δικαιοσύνη δεν έχει μολυνθεί από καμία ακαθαρσία: Δεν περιέχει ανθρώπινη βούληση και δεν είναι μολυσμένη από τη σάρκα ή τις ανθρώπινες συναλλαγές. Όλοι όσοι επαναστατούν και αντιτίθενται και δεν συμμορφώνονται με την οδό Του, θα τιμωρηθούν. Κανένας δεν συγχωρείται και κανένας δεν θα απαλλαχθεί!» (από «Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Πρέπει να ξέρεις τι είδους ανθρώπους επιθυμώ· όσοι δεν είναι αγνοί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη βασιλεία, όσοι είναι ακάθαρτοι δεν επιτρέπεται να σπιλώσουν το ιερό έδαφος. Παρόλο που μπορεί να έχεις κάνει πολύ έργο και να έχεις εργαστεί εδώ και πολλά χρόνια, αν τελικά είσαι θλιβερά βρόμικος, είναι απαράδεκτο στον νόμο του Ουρανού να επιθυμείς να εισέλθεις στη βασιλεία Μου! Από την ίδρυση του κόσμου μέχρι σήμερα, δεν έχω προσφέρει ποτέ εύκολη πρόσβαση στη βασιλεία Μου σε όσους προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοιά Μου. Αυτός είναι ένας ουράνιος κανόνας και κανείς δεν μπορεί να τον παραβιάσει! Πρέπει να αναζητήσεις τη ζωή. Σήμερα, αυτοί που θα οδηγηθούν στην τελείωση είναι το ίδιο είδος με τον Πέτρο: Είναι αυτοί που επιδιώκουν τις αλλαγές στη δική τους διάθεση και είναι πρόθυμοι να γίνουν μάρτυρες για τον Θεό και να εκτελέσουν το καθήκον τους ως πλάσματα του Θεού. Μόνο τέτοιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν στην τελείωση. Εάν αποβλέπεις μόνο στις ανταμοιβές και δεν προσπαθείς να αλλάξεις τη δική σου διάθεση ζωής, τότε όλες οι προσπάθειές σου θα είναι μάταιες - και αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια!» (από «Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). O λόγος του Παντοδύναμου Θεού το λέει ξεκάθαρα. Ο Θεός είναι άγιος και πραγματικά δίκαιος. Απαγορεύει ρητά την είσοδο στη βασιλεία Του ανθρώπων βρόμικων και διεφθαρμένων.

από το βιβλίο «Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Πολλοί ρωτούν: «Εργαζόμαστε σκληρά για τον Κύριο και ακολουθούμε πιστά το όνομα και την οδό του Κυρίου. Γιατί δεν μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών;» Δεν έχει να κάνει μόνο με το αν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν έχει επιλυθεί η αμαρτωλή φύση μας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να έχει κανείς την εμπειρία από το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, προκειμένου να λάβει την κάθαρση για να πετύχει μια αλλαγή στη διάθεση της ζωής και να γίνει κάποιος που υπακούει στο θέλημα του επουράνιου Πατέρα. Μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι κατάλληλος για να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Τώρα ενδεχομένως να καταλάβουμε γιατί διαπράττουμε συχνά αμαρτίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις εξομολογούμαστε τη νύχτα, χωρίς να καταφέρνουμε ποτέ να αποποιηθούμε την αμαρτία; Η βασική αιτία είναι η σατανική μας φύση, η οποία συχνά μας κυριεύει για να αντισταθούμε και να επαναστατήσουμε κατά του Θεού. Ακόμα κι αν εξομολογούμαστε συχνά τις αμαρτίες μας και μετανοούμε ενώπιον του Κυρίου, δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε από τα δεσμά της αμαρτίας. Τέτοιο είναι το δίλημμα και η δεδομένη κατάσταση όλων όσοι πιστεύουν στον Κύριο. Διότι την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε μόνο το έργο της λύτρωσης, ώστε να μπορέσει να συγχωρεθεί ο άνθρωπος για τις αμαρτίες του και να είναι κατάλληλος για να προσεύχεται στον Θεό, να επικοινωνεί με τον Θεό και να απολαμβάνει τη χάρη και τις ευλογίες του Θεού. Όμως το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού συγχώρεσε μόνο τις αμαρτίες μας, χωρίς να συγχωρεί τη σατανική φύση μας. Ακόμα κι αν μπορούσαμε να εργαζόμαστε σκληρά εις το όνομα του Κυρίου, να τρέχουμε ολόγυρα και να ξοδεύουμε, θα εξακολουθούσαμε να μην μπορούμε να απαλλαχτούμε από τον έλεγχο και τα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα επέστρεφε τις έσχατες ημέρες, δηλαδή για να επιλύσει την αμαρτωλή φύση μας και τη σατανική διάθεσή μας. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει τις έσχατες ημέρες για να πραγματοποιήσει το έργο Του της κρίσης και της κάθαρσης των ανθρώπων, με βάση τα θεμέλια που έθεσε το έργο της λύτρωσης κατά την Εποχή της Χάριτος. Μέσα από την έκφραση της αλήθειας, ο Θεός αποκαλύπτει και κρίνει τη σατανική φύση του ανθρώπου και καθαίρει τη σατανική διάθεση του ανθρώπου, ώστε να μπορέσουμε να απαλλαχτούμε ολότελα από την επιρροή του Σατανά και να σωθούμε και να κερδηθούμε από τον Θεό. Ας διαβάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Προτού λυτρωθεί ο άνθρωπος, πολλά από τα δηλητήρια του Σατανά είχαν ήδη φυτευτεί μέσα του. Μετά από χιλιάδες έτη διαφθοράς του Σατανά, ο άνθρωπος διαθέτει ήδη μέσα του φύση που αντιστέκεται στον Θεό. Επομένως, όταν ο άνθρωπος λυτρωθεί, πρόκειται μόνο για λύτρωση, όπου ο άνθρωπος αγοράζεται με υψηλό τίμημα, αλλά η δηλητηριώδης φύση μέσα του δεν έχει εξαλειφθεί. Ο άνθρωπος που είναι τόσο μιαρός πρέπει να υποβληθεί σε αλλαγή πριν αξιωθεί να υπηρετήσει τον Θεό. Μέσω αυτού του έργου της κρίσης και του παιδέματος, ο άνθρωπος θα καταφέρει να γνωρίσει πλήρως την ακάθαρτη και διεφθαρμένη ουσία μέσα του και θα είναι σε θέση να αλλάξει εντελώς και να γίνει καθαρός. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος να αξιωθεί να επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όλο το έργο που επιτελείται σήμερα γίνεται για να καθαριστεί ο άνθρωπος και να αλλάξει. Μέσω της κρίσης και του παιδέματος του λόγου, καθώς και του ραφιναρίσματος, ο άνθρωπος μπορεί να αποβάλει τη διαφθορά του και να εξαγνιστεί. Αντί να θεωρείται αυτό το στάδιο έργου ως έργο της σωτηρίας, θα ήταν πιο κατάλληλο να ειπωθεί ότι είναι το έργο του εξαγνισμού. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το στάδιο της κατάκτησης καθώς και το δεύτερο στάδιο της σωτηρίας. Ο άνθρωπος κερδίζεται από τον Θεό μέσω της κρίσης και του παιδέματος με τον λόγο. Με τη χρήση του λόγου για τον εξευγενισμό, την κρίση και τηναποκάλυψη, όλες οι ακαθαρσίες, οι έννοιες, τα κίνητρα και οι προσωπικές ελπίδες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αποκαλύπτονται πλήρως» (από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκεί μόνο να σηκώσει ο Ιησούς στους ώμους του τις αμαρτίες του ανθρώπου και να θυσιαστεί γι’ αυτές, αλλά πρέπει, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από την διάθεσή του, η οποία έχει διαφθαρεί από τον Σατανά. Συνεπώς, αφότου ο άνθρωπος συγχωρέθηκε για τις αμαρτίες του, ο Θεός επέστρεψε ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και ξεκίνησε το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο Του ανέβασε τον άνθρωπο σε υψηλότερο επίπεδο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στην κυριαρχία Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή» (από τον Πρόλογο του βιβλίου «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού συνειδητοποιούμε ότι έχουμε διαφθαρεί βαθιά από τον Σατανά. Η φύση του Σατανά βρίσκεται βαθιά μέσα μας. Παρόλο που οι αμαρτίες μας συγχωρέθηκαν μέσα από το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού και θα μπορούσαμε να ζούμε ενώπιον του Θεού με τη χάρη του Κυρίου Ιησού, εξακολουθούμε να ζούμε με τη σατανική διάθεση και είμαστε ανίκανοι να κάνουμε πράξη τον λόγο του Θεού και να διάγουμε έναν βίο σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, επειδή η φύση του Σατανά που έχουμε μέσα μας δεν έχει επιλυθεί. Αυτό δεν είναι το είδος ανθρώπου που θα κερδηθεί τελικά από τον Θεό. Οι άνθρωποι που θα κερδίσει ο Θεός είναι εκείνοι που έχουν καθαρθεί από τη διεφθαρμένη διάθεσή τους, εκείνοι που είναι απαλλαγμένοι από τη διαφθορά και υπακούν στο θέλημα του Θεού. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ακόμα το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού για να επιλύσουμε τη ρίζα των αμαρτιών μας, δηλαδή της σατανικής διάθεσης μέσα μας. Όταν θα έχει καθαρθεί η σατανική διάθεσή μας, όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός μας από την επιρροή του Σατανά και θα μπορούμε να υπακούμε και να λατρεύουμε πραγματικά τον Θεό, τότε θα σωθούμε και θα κερδηθούμε πραγματικά από τον Θεό και θα είμαστε άξιοι για την υπόσχεση του Θεού να εισέλθουμε στη βασιλεία Του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού.

από το βιβλίο «Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger
Επόμενο:Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Σχετικό περιεχόμενο

Τι σημαίνει κρίση;

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί...

Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Απαντήση: Όποιος έχει διαβάσει καλά τη Βίβλο μπορεί να καταλάβει ότι η κρίση μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο στην Αποκάλυψη είναι ένα όραμα...