Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει για να μας ανεβάσει στη βασιλεία των ουρανών, κι όμως, γίνεστε μάρτυρες του ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με την προφητεία στη Βίβλο, ο Κύριος θα έρθει επί νεφών, γεμάτος δύναμη και δόξα. Γιατί αυτό διαφέρει από τη μυστική άφιξη του Κυρίου, μέσω της ενσάρκωσης, της οποία έχετε γίνει μάρτυρες;

8 Μαρτίου 2019

Απαντήση: Λες ότι ο Κύριος υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι Εκείνος θα ερχόταν ξανά για να πάρει τους ανθρώπους στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι βέβαιο, αφού ο Κύριος είναι αξιόπιστος, άρα θα εκπληρώνει πάντοτε τις υποσχέσεις Του. Αλλά θα πρέπει πρώτα εμείς να είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος θα επανέλθει μέσω ενσάρκωσης, κατά τις έσχατες ημέρες, ώστε να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως. Αυτό σχετίζεται άμεσα με το πώς εμείς θα αρπαγούμε στη βασιλεία των ουρανών. Αν μελετήσουμε τη Βίβλο προσεκτικά, δεν είναι δύσκολο να βρούμε αποδείξεις γι’ αυτό. Σε αρκετά διαφορετικά αποσπάσματα από τη Βίβλο, προφητεύεται ξεκάθαρα ότι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου είναι η ενσάρκωση. Για παράδειγμα: «Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40). «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25). Όλες αυτές οι προφητείες μιλούν για «τον Υιό του ανθρώπου» ή λένε ότι «ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Αυτή η φράση, «Ο Υιός του Ανθρώπου», αναφέρεται σε Κάποιον, ο οποίος γεννιέται από άνθρωπο και διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Όμως, το Πνεύμα δεν μπορεί να ονομαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Για παράδειγμα, εφόσον ο Ιεχωβά Θεός είναι Πνεύμα, δεν μπορεί να ονομαστεί «ο Υιός του Ανθρώπου». Μερικοί άνθρωποι έχουν δει αγγέλους, οι οποίοι άγγελοι είναι επίσης πνευματικά όντα, άρα δεν μπορούν να ονομαστούν ο Υιός του Ανθρώπου. Όλοι εκείνοι που έχουν την εμφάνιση ανθρώπου αλλά αποτελούνται από πνευματικά σώματα δεν μπορούν να ονομαστούν «ο Υιός του ανθρώπου». Ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς ονομάστηκε «ο Υιός του Ανθρώπου» και «Χριστός» διότι Εκείνος ήταν η ενσαρκωμένη σάρκα του Πνεύματος του Θεού και, επομένως, έγινε ένας συνηθισμένος και κανονικός άνθρωπος που ζούσε εν μέσω άλλων ανθρώπων. Επομένως, όταν ο Κύριος Ιησούς είπε «ο Υιός του Ανθρώπου» και «ο Υιός του Ανθρώπου έρχεται», αναφερόταν στην έλευση του Θεού μέσω ενσάρκωσης κατά τις έσχατες ημέρες Ειδικότερα, όταν είπε: «Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης», αυτό αποδεικνύει ακόμα πιο κατηγορηματικά ότι, όταν ο Κύριος έλθει ξανά, θα έλθει με ενσάρκωση. Αν δεν ερχόταν με τη μορφή σάρκας αλλά ως πνευματικό σώμα, σαφώς δεν θα βίωνε καθόλου ταλαιπωρίες και, σαφώς, δεν θα δεχόταν την καταφρόνηση αυτής της γενεάς, χωρίς καμία αμφιβολία. Επομένως, η επιστροφή του Κυρίου Ιησού είναι σαφώς υπό τη μορφή της ενσάρκωσης και ο Κύριος έρχεται για να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες.

Πολλοί άνθρωποι ρωτούν: Δεν υποσχέθηκε ο Κύριος ότι Εκείνος θα ερχόταν ξανά για να μας πάρει στη βασιλεία των ουρανών; Όταν Εκείνος έλθει, γιατί θα είναι ακόμα αναγκασμένος να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού; Στην πραγματικότητα, ο Κύριος εκτελεί το έργο της κρίσεως προκειμένου να δημιουργήσει τους νικητές,δηλαδή, να αρπάξει τους αγίους. Αν κοιτάξουμε, υπάρχουν άφθονα τεκμήρια στη Βίβλο που εξηγούν γιατί, όταν ο Κύριος έλθει κατά τις έσχατες ημέρες, θα πρέπει να εκτελέσει το έργο της κρίσεως. Αυτή η προφητεία, ότι ο Θεός θα έλθει ξανά κατά τις έσχατες ημέρες προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως, εμφανίζεται περισσότερες φορές από οτιδήποτε άλλο στη Βίβλο. Υπάρχουν τουλάχιστον 200 παραδείγματα και υπάρχουν πολλές γραφές οι οποίες προφητεύουν την ενσάρκωση του Θεού που εκτελεί το έργο της κρίσεως. Για παράδειγμα: «Και θέλει κρίνει αναμέσον των εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς» (Ησαΐας 2:4). «Ενώπιον του Κυρίου· διότι έρχεται διά να κρίνη την γήν· θέλει κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν ευθύτητι» (Ψαλμοί 98:9). «Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν· διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού» (Αποκάλυψη 14:7). «Διότι προσδιώρισεν ημέραν εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη, διά ανδρός τον οποίον διώρισε, και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών» (Πράξεις 17:31). «Και εξουσίαν έδωκεν εις αυτόν να κάμνη και κρίσιν, διότι είναι Υιός ανθρώπου» (Κατά Ιωάννην 5:27). «Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν […]» (Κατά Ιωάννην 5:22). «Αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48). «Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Πέτρου Α΄ 4:17). Και υπάρχουν πολλά άλλα. Αυτές οι γραφές μάς επιτρέπουν να δούμε ξεκάθαρα ότι η ενσάρκωση του Θεού είναι βέβαιο ότι θα έλθει κατά τις έσχατες ημέρες προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της κρίσεως.

Η ενσάρκωση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες εργάζεται μέσω της έκφρασης του λόγου Του για να κρίνει, να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Όλοι όσοι μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου Ιησού που έχει επιστρέψει και Τον αναζητούν και Τον δέχονται είναι οι φρόνιμες παρθένες, οι οποίες θα πάνε μαζί Του στο γαμήλιο δείπνο. Αυτό εκπληρώνει την προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Οι φρόνιμες παρθένες ακούν τη φωνή του Κυρίου και πηγαίνουν να Tον υποδεχθούν. Πριν καλά καλά το καταλάβουν, αρπάζονται από τον Κύριο ενώπιον του θρόνου, ώστε να έλθουν πρόσωπο με πρόσωπο απέναντί Του. Δέχονται την κρίση, τον εξαγνισμό και την τελείωση από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες και, εν τέλει, μέσω της κρίσεως, βάσει των λόγων του Θεού, η διεφθαρμένη τους διάθεση εξαγνίζεται κι αυτές φτάνουν στην τελείωση και γίνονται νικητές, Όπως μπορείτε να δείτε, αν θέλουμε να επιτύχουμε αυτό που υποσχέθηκε ο Κύριος, πρέπει πρώτα να έλθουμε ενώπιον του Χριστού των έσχατων ημερών, του Παντοδύναμου Θεού, να δεχτούμε και να βιώσουμε την κρίση και την παίδευση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έτσι ώστε να εξαγνιστούμε και να τελειωθούμε από τον Θεό. Αν δεν το κάνουμε, τότε δεν έχουμε τα προσόντα να αρπαγούμε στη βασιλεία των ουρανών. Ας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ξέρεις μόνο ότι ο Ιησούς θα κατέλθει τις έσχατες ημέρες, αλλά πώς ακριβώς θα κατέλθει; Έναν αμαρτωλό όπως εσάς, ο οποίος έχει μόλις λυτρωθεί και δεν έχει αλλάξει ούτε τελειωθεί από τον Θεό, μπορεί να σε επιθυμεί η καρδιά του Θεού; Γιατί εσύ, εσύ που είσαι ακόμα ο παλιός εαυτός σου, είναι αλήθεια ότι σώθηκες από τον Ιησού και ότι δεν θεωρείσαι αμαρτωλός λόγω της σωτηρίας του Θεού, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι δεν είσαι αμαρτωλός και ότι δεν είσαι ακάθαρτος. Πώς μπορείς να είσαι άγιος αν δεν έχεις αλλάξει; Μέσα σου είσαι κυριευμένος από ακαθαρσία, εγωισμό και κακία, αλλά εξακολουθείς να επιθυμείς να κατέλθεις με τον Ιησού —τι τυχερός που θα ήσουν! Έχεις χάσει ένα στάδιο στην πίστη σου στον Θεό: Έχεις απλώς λυτρωθεί, αλλά δεν έχεις αλλάξει. Για να μπορείς να είσαι κάποιος που επιθυμεί η καρδιά του Θεού, ο Θεός πρέπει προσωπικά να επιτελέσει το έργο της αλλαγής και της κάθαρσής σου. Αν έχεις λυτρωθεί μόνο, θα είσαι ανίκανος να επιτύχεις την αγιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είσαι ακατάλληλος να κοινωνήσεις τις καλές ευλογίες του Θεού, επειδή έχεις χάσει ένα στάδιο στο έργο του Θεού για τη διαχείριση του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό βήμα της αλλαγής και της τελείωσης. Και έτσι εσύ, ένας αμαρτωλός που έχει μόλις λυτρωθεί, είσαι ανίκανος να κληρονομήσεις άμεσα την κληρονομιά του Θεού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Περί ονομασιών και ταυτότητας). «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή, και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη ζωή, και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα έχεις ποτέ την έγκριση του Ιησού, και δεν θα σου επιτραπεί ποτέ να διαβείς την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μια μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή). «Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια που ειπώθηκε από τον Χριστό, είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι στη γη, κι εκείνοι που δεν αποδέχονται την οδό της ζωής που έφερε ο Χριστός, είναι χαμένοι σε μια φαντασία. Κι έτσι, λέω ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα είναι για πάντα περιφρονημένοι από τον Θεό. Ο Χριστός είναι η πύλη του ανθρώπου για τη βασιλεία κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, και κανείς δεν μπορεί να Τον παρακάμψει. Κανείς δεν μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό, παρά μόνο μέσω του Χριστού» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή). Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού ήδη δείχνουν τον δρόμο προς τη βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός των εσχάτων ημερών είναι η πύλη εισόδου στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο άνθρωπος δεν βιώσει το έργο της κρίσεως του Χριστού κατά τις έσχατες ημέρες, δεν μπορεί να εξαγνιστεί και να τελειωθεί και δεν θα εισέλθει ποτέ στη βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η εξουσία που εκδηλώνεται από τον ενσαρκωμένο Θεό. Αυτό αποδεικνύει ότι κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, είναι βέβαιο ότι Εκείνος θα ενσαρκωθεί για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Ο Θεός ήδη το έχει εκπληρώσει αυτό. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να αρπαγούν στη βασιλεία των ουρανών, χωρίς να βιώσουν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αυτό αποτελεί σύμπτωμα των αντιλήψεων και των ψευδαισθήσεών τους και ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί.

Κάποιοι λένε ότι αν ο Κύριος έχει πράγματι έρθει ενσαρκωμένος, τότε πώς γίνεται τόσο πολλά αποσπάσματα της Βίβλου να λένε ότι Εκείνος θα έρθει με τα σύννεφα, ώστε να τον δούμε όλοι μας; Πώς το εξηγείτε αυτό; Στη Βίβλο υπάρχουν αρκετές προφητείες, οι οποίες δηλώνουν ότι ο Κύριος θα έρθει πάνω σε σύννεφα με τη δύναμή Του και με μεγάλη δόξα. Έτσι είναι. Όμως, υπάρχουν ακόμα περισσότερα αποσπάσματα στη Βίβλο που προφητεύουν ότι ο Κύριος θα έλθει με μυστικότητα. Για παράδειγμα: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης» (Αποκάλυψη 16:15). «[…] διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Ματθαίον 24:44). «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Κατά Ματθαίον 24:36). Όπως βλέπεις, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους επιστρέφει ο Κύριος: ο ένας είναι έξω, ανοιχτά, και ο άλλος με μυστικότητα. Το έργο της κρίσεως του ενσαρκωμένου Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, για το οποίο μαρτυρούμε σήμερα, είναι απλώς το έργο της έλευσης του Κυρίου με μυστικότητα. Καθώς η ενσάρκωση του Θεού έχει έρθει μεταξύ των ανθρώπων υπό τη μορφή ενός κανονικού, μέσου ανθρώπου, Αυτός εμφανίζεται, στον άνθρωπο, με μυστικότητα, κανείς δεν μπορεί να διακρίνει ότι Αυτός είναι ο Θεός, κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική Του ταυτότητα. Μόνον όταν ο Υιός του ανθρώπου αρχίσει να εργάζεται και να ομιλεί, μόνον τότε εκείνοι που μπορούν να διακρίνουν τη φωνή Του αρχίζουν να Τον αναγνωρίζουν. Εκείνοι που δεν κατορθώνουν να διακρίνουν τη φωνή Του σίγουρα θα Τον μεταχειριστούν ως κανονικό άνθρωπο και θα Τον αρνηθούν και θα Τον απορρίψουν. Όπως ακριβώς όταν ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε για να φέρει εις πέρας το έργο Του, έμοιαζε με συνηθισμένο και κανονικό άνθρωπο, τουλάχιστον ως προς την εξωτερική του εμφάνιση, έτσι και τότε, οι περισσότεροι άνθρωποι Τον αρνήθηκαν, Του αντιστάθηκαν και Τον καταδίκασαν, ενώ κάποιοι, μέσω του λόγου και του έργου του Κυρίου Ιησού, κατόρθωσαν να Τον αναγνωρίσουν ως τον ενσαρκωμένο Χριστό, ως την εμφάνιση του Θεού. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου ο Παντοδύναμος Θεός έρχεται με μυστικότητα για να φέρει εις πέρας το έργο Του και να σώσει την ανθρωπότητα. Αυτή την εποχή, εκφράζει τον λόγο Του, με σκοπό να κρίνει, να εξαγνίσει, και να οδηγήσει την ανθρωπότητα στην τελείωση. Στο σημείο αυτό, είναι βέβαιο ότι ο άνθρωπος δεν θα δει τον Κύριο να εμφανίζεται δημοσίως πάνω σε σύννεφα. Μόνον όταν θα έχει δημιουργηθεί μια ομάδα νικητών και το έργο της ενσάρκωσης του Θεού και η μυστική του κάθοδος μεταξύ των ανθρώπων έχει ολοκληρωθεί, τότε θα επιπέσουν συμφορές στη γη και ο Θεός θα τιμωρήσει τους κακούς και θα ανταμείψει τους καλούς, εμφανιζόμενος ανοιχτά ενώπιον όλων των εθνών της γης. Τη στιγμή εκείνη, οι προφητείες της δημόσιας καθόδου του Κυρίου στη γη θα εκπληρωθούν, όπως ακριβώς αναφέρεται στη Βίβλο: «Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκάλυψη 1:7). Όταν οι άνθρωποι δουν τον Κύριο να εμφανίζεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα δημοσίως, πάνω σε σύννεφα, θεωρητικά θα έπρεπε να πετούν από τη χαρά τους, κι όμως, εδώ λέει «θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης». Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει επειδή, όταν ο Θεός εμφανιστεί επιτέλους δημοσίως, το έργο της σωτηρίας από την ενσάρκωση του Θεού κατά τη μυστική του κάθοδο μεταξύ των ανθρώπων θα έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός θα έχει αρχίσει το έργο Του της ανταμοιβής των καλών και της τιμωρίας των κακών. Τότε, όλοι εκείνοι που απέρριψαν το μυστικό έργο του Θεού θα έχουν χάσει τελειωτικά την ευκαιρία να σωθούν. Εκείνοι που Τον τρύπησαν, με άλλα λόγια, εκείνοι που Του αντιστάθηκαν και καταδίκασαν τον Χριστό των έσχατων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, πώς θα μπορούσαν να μη χτυπούν το στήθος τους από την απελπισία και να μη θρηνούν γοερά και να τρίζουν τα δόντια τους, γνωρίζοντας ότι ο Ένας στον οποίο αντιστάθηκαν και τον οποίο καταδίκασαν είναι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού; Επομένως, έτσι θα εμφανιστεί η σκηνή όπου «θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης». Ας διαβάσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού.

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα είναι ο καιρός του τέλους του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. […] Η επιστροφή του Ιησού αποτελεί μεγάλη σωτηρία για εκείνους που είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλήθεια, αλλά γι’ αυτούς που αδυνατούν να την αποδεχτούν αποτελεί οιωνό καταδίκης. Θα πρέπει να επιλέξετε το δικό σας μονοπάτι και να μη βλασφημείτε απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και να μην απορρίπτετε την αλήθεια. Θα πρέπει να μην είστε ένα άτομο αδαές και αλαζονικό, μα κάποιος που υπακούει στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος και ποθεί και αναζητά την αλήθεια· μόνο έτσι θα επωφεληθείτε» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Όταν πλέον δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού, ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη).

Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το έργο που εκτελεί η ενσάρκωση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, κατά τη διάρκεια της μυστικής Tου καθόδου μεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο στο έργο της τελείωσης του ανθρώπου από τον Θεό. Στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού, διάρκειας έξι χιλιάδων χρόνων, αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία του Θεού να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Όλοι εκείνοι που δέχονται το μυστικό έργο του Θεού και οδηγούνται στην τελείωση έχουν λάβει την ιδιαίτερη χάρη του Θεού και είναι οι πλέον ευλογημένοι. Αν δεν περιβάλλουμε με στοργή αυτήν την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία και αφήσουμε να χαθεί το έργο Του για τη δημιουργία των νικητών, θα μπορούμε μόνο να θρηνούμε γοερά και να τρίζουμε τα δόντια μας, πεταμένοι μέσα στη δίνη της βαθιάς μετάνοιας.

από το σενάριο της ταινίας «Το μυστήριο της ευσέβειας»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger