Ο κώδωνας του κινδύνου των εσχάτων ημερών

Επί του παρόντος, τα δημόσια ήθη εκφυλίζονται μέρα με τη μέρα. Το ανθρώπινο γένος γίνεται ολοένα πιο κακό και εξαχρειωμένο. Συχνά συμβαίνουν συμφορές σε όλον τον κόσμο. Σπάνια αστρονομικά φαινόμενα κάνουν επίσης την εμφάνισή τους. Οι προφητείες της Βίβλου σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου έχουν, κατά βάση, ήδη εκπληρωθεί. Η ημέρα της επιστροφής του Κυρίου έχει ήδη φτάσει. Πολλοί ευλαβείς χριστιανοί προαισθάνονται ότι ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει...

Προφητεία από τη Βίβλο

Προφητεία από τη Βίβλο

«Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι» (Kατά Ματθαίον 24:21-22).

«Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας. Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή» (Kατά Λουκά 17:26-30).

Τέσσερα διαδοχικά ματωμένα φεγγάρια

Τέσσερα διαδοχικά ματωμένα φεγγάρια

Blood Moons, the disaster, Bible prophecies, the Lord

Από τον Απρίλιο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2015, τέσσερα διαδοχικά ματωμένα φεγγάρια, ένα σπάνιο φαινόμενο, εμφανίστηκαν στον ουρανό. Η εμφάνιση αυτών των ματωμένων φεγγαριών εκπληρώνει δύο προφητείες. Μία από αυτές τις προφητείες μπορεί να βρεθεί στην Αποκάλυψη 6:12 «Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα». Στο Βιβλίο του Ιωήλ, 2:29-31, προβλέπεται το εξής: «Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου. Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Ιεχωβά η μεγάλη και επιφανής». Η εμφάνιση αυτών των τεσσάρων διαδοχικών ματωμένων φεγγαριών αποτελεί ένα σημάδι ότι η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Ιεχωβά θα έρθει σύντομα. Σύμφωνα με τις προφητείες στο Βιβλίο του Προφήτη Ιωήλ και στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, πριν από την έλευση της μεγάλης καταστροφής θα μιλήσει το Πνεύμα του Θεού. Τα λόγια Του θα ποτίσουν τους δούλους και τις δούλες Του. Με άλλα λόγια, πριν από τη μεγάλη καταστροφή, ο Θεός θα δημιουργήσει μια ομάδα νικητών. Τότε, πώς θα εκπληρωθεί η ακόλουθη προφητεία, «και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμα μου»;

Ερήμωση του κόσμου της θρησκείας

Ερήμωση του κόσμου της θρησκείας

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να πραγματοποιήσει το έργο Του, ο ιερός ναός, όπου κάποτε ακτινοβολούσε λαμπρή η δόξα του Ιεχωβά Θεού, είχε πληγεί από τον λιμό και είχε μετατραπεί σ’ ένα λημέρι ληστών. Σήμερα, ο κόσμος της θρησκείας έχει χάσει το έργο του Αγίου Πνεύματος, ερημώνει και αποτελεί το σκηνικό μιας ολοένα αυξανόμενης εξαχρείωσης. Οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του Κυρίου και έχουν παραστρατίσει εντελώς από την οδό του Κυρίου. Αυτό δεν δείχνει ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και πραγματοποιεί ένα νέο έργο;

«Και εγώ προσέτι εκράτησα την βροχήν από σας, ότε έμενον τρεις μήνες έτι έως του θέρους· και έβρεξα επί μίαν πόλιν και επί άλλην πόλιν δεν έβρεξα· μία μερίς εβράχη και η μερίς, επί την οποίαν δεν έβρεξεν εξηράνθη. Ούτω δύο τρεις πόλεις υπήγαν περιπλανώμεναι εις μίαν πόλιν να πίωσιν ύδωρ και δεν εχορτάσθησαν, και δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος» (Αμώς 4:7-8).

Η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου Ιησού

Προφητεία της δημόσιας καθόδου του Κυρίου

«Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκάλυψη 1:7).

«Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Kατά Ματθαίον 24:29-30).

«Ιδού, ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού...» (Ιούδας 1:14).

«Οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11).

«Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Kατά Λουκά 21:25-27).

Προφητεία της μυστικής καθόδου του Κυρίου

«Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6).

«Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκάλυψη 3:3).

«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού» (Αποκάλυψη 16:15).

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

«Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Kατά Λουκά 17:24-25).

«Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Kατά Ματθαίον 24:27).

Τώρα, πώς ακριβώς θα έρθει ο Κύριος τις έσχατες ημέρες; Αν οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει εν μέσω νεφών και,

εξ αυτού, έχουν το βλέμμα τους στραμμένο συνεχώς ψηλά προς τους ουρανούς,

χωρίς να αναζητούν τα μυστικά χνάρια της άφιξης του Θεού, θα καταφέρουν ποτέ να υποδεχθούν την έλευσή του Κυρίου;

Σχετικά βίντεο

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη μέθοδο της άφιξης του Κυρίου (μυστική και δημόσια)

Judgment, the last days, Incarnation, kingdom of heaven

Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει για να μας ανεβάσει στη βασιλεία των ουρανών, κι όμως, γίνεστε μάρτυρες του ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με την προφητεία στη Βίβλο, ο Κύριος θα έρθει επί νεφών, γεμάτος δύναμη και δόξα. Γιατί αυτό διαφέρει από τη μυστική άφιξη του Κυρίου, μέσω της ενσάρκωσης, της οποία έχετε γίνει μάρτυρες;

Ερωτήσεις και απαντήσεις ευαγγελίου

Second Coming, Lord Jesus, Jesus is the truth the prophesy, word of God, new work name of God, Jesus Christ, kingdom of heaven, the rapture the cross, God's judgement, the last days believe in God, good works, Jesus Christ, salvation

Οι φρόνιμες παρθένες

Η Βίβλος εξιστορεί την ακόλουθη ιστορία: Στη μέση της νύχτας κάποιος φώναξε «ο νυμφίος έφτασε». Οι φρόνιμες παρθένες άκουσαν τη φωνή του Θεού και πήγαν να χαιρετίσουν τον νυμφίο και παρευρέθηκαν στο γαμήλιο γεύμα μαζί Του, ενώ οι μωρές παρθένες έμειναν κλειδωμένες έξω από την πόρτα. Τώρα, σε τι είδους ανθρώπους θα εκπληρωθεί η προφητεία των φρόνιμων και των μωρών παρθένων;

Πώς να αναγνωρίσετε η φωνή του Θεού

Τι είναι φρόνιμο σχετικά με τις φρόνιμες παρθένες;

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Kατά Ματθαίον 25:6). Η Αποκάλυψη προφήτεψε, «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της αρπαγής κατά την έλευση του Κυρίου. Αν θέλετε να χαιρετίσετε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, είναι πρωταρχικής σημασίας να μπορείτε να ακούτε τη φωνή Του. Όταν ο Θεός εργάζεται και εκφράζει τον λόγο Του, οι φρόνιμες παρθένες θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν τη φωνή Του, οπότε και θα πάνε στο γαμήλιο γεύμα του Αμνού και θα αρπαχτούν ενώπιον του θρόνου.

Ευαγγέλια

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Σε αυτό το βιβλίο καταγράφονται οι ενορατικές αλήθειες των τριών σταδίων του έργου του Θεού, τα ονόματά Του, το μυστήριο της ενσάρκωσής Του και το πώς να διακρίνει κανείς την αληθινή οδό από την ψευδή. Αυτές οι αλήθειες είναι για να τις διαβάσουν και να εφοδιαστούν εκείνοι που μόλις πρόσφατα δέχτηκαν το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και, έτσι, να μπορούν να στήσουν τα θεμέλια, το ταχύτερο δυνατό, πάνω στις ενορατικές αλήθειες του έργου του Θεού.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδεχθείτε την επιστροφή του Κυρίου

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία) Η Περγαμηνή που Άνοιξε ο Αμνός Κλασικά λόγια του Παντοδύναμου Θεού πάνω στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας (Ανθολογία) Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από τη δημιουργία που ο Θεός απευθύνθηκε σε όλη την ανθρωπότητα. Αυτές οι ομιλίες ήταν το πρώτο κείμενο που εκφράστηκε από τον Θεό, προς μια ανθρωπότητα στην οποία Αυτός εξέθεσε τους ανθρώπους, τους καθοδήγησε, τους έκρινε και τους μίλησε ειλικρινά κι έτσι, επίσης, αυτές ήταν οι πρώτες ομιλίες στις ο οποίες ο Θεός επέτρεψε στους ανθρώπους να γνωρίσουν τα βήματά Του, τον τόπο όπου βρίσκεται Αυτός, τη διάθεση του Θεού, τι έχει ο Θεός και τι είναι, τις σκέψεις του Θεού και το ενδιαφέρον Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι αυτές ήταν οι πρώτες ομιλίες με τις οποίες μίλησε ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από την εποχή της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός χρησιμοποίησε την εγγενή Του ταυτότητα για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του προς την ανθρωπότητα μέσω λέξεων.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει λέξεις προκειμένου να κρίνει και να εξαγνίσει τους ανθρώπους και τους καθοδηγεί ώστε να εισέλθουν στη νέα εποχή: την Εποχή της Βασιλείας. Όσοι είναι υπάκουοι κάτω από την κυριαρχία του Χριστού θα μπορέσουν να απολαύσουν την ανώτερη αλήθεια, να λάβουν μεγαλύτερες ευλογίες, να ζήσουν πραγματικά μέσα στο φως και, επίσης, να κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.

Η Περγαμηνή που Άνοιξε ο Αμνός

Ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός, έχει εκφράσει λόγια, δίδοντας μαρτυρία ότι ο Σωτήρας έχει επιστρέψει εδώ και καιρό σε ένα «λευκό σύννεφο» και έχει κάνει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να κρίνει, να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο αμνός που προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, ο οποίος ανοίγει τον πάπυρο και τις επτά σφραγίδες.

Κλασικά λόγια του Παντοδύναμου Θεού πάνω στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας (Ανθολογία)

Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται επιλογές από τα κλασικά λόγια του παντοδύναμου Θεού, οι οποίες γίνονται μάρτυρες για όλους εκείνους οι οποίοι ελπίζουν και προσεύχονται για την εμφάνιση του Θεού, την επιστροφή του Σωτήρα πάνω σε άσπρα σύννεφα εδώ και πολύ καιρό, και γίνονται μάρτυρες για την εμφάνιση και το έργο του παντοδύναμου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας. Αυτό οδηγεί την ανθρωπότητα στο να αναγνωρίσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος Θεός: είναι ο Αμνός που προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης και ο οποίος έχει ανοίξει τον πάπυρο και τις επτά σφραγίδες.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Όταν τραγουδάμε νέους ύμνους εξυμνώντας τον Θεό, είμαστε σε θέση να βιώνουμε ότι είμαστε η ομάδα των ανθρώπων που ακολουθούν τον Αμνό τραγουδώντας νέους ύμνους, όπως προφητεύτηκε στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Πραγματικά βιώνουμε ότι είμαστε τόσο ευλογημένοι που έχουμε πιαστεί στον θρόνο του Θεού και παρακολουθούμε τη γαμήλια γιορτή του γάμου του Αμνού.

Η έκφραση του Παντοδύναμου Θεού,

«Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή»

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η εμφάνιση του Θεού αναφέρεται στην προσωπική είσοδό Του στη γη για να επιτελέσει το έργο Του. Με τη δική Του ταυτότητα και διάθεση, και με την εγγενή μέθοδό Του, κατεβαίνει στους ανθρώπους για να επιτελέσει το έργο της εισαγωγής μιας νέας εποχής και της λήξης μιας παλιάς εποχής. Αυτό το είδος της εμφάνισης δεν είναι κάποιου είδους τελετή. Δεν είναι σημάδι, φωτογραφία, θαύμα ή μεγάλο όραμα κι ακόμη περισσότερο δεν είναι θρησκευτική διαδικασία. Είναι αληθινό και πραγματικό γεγονός το οποίο είναι απτό και ορατό. Αυτού του είδους η εμφάνιση δεν αποσκοπεί στην τήρηση κάποιας διαδικασίας και δεν γίνεται για χάρη κάποιου βραχυπρόθεσμου εγχειρήματος. Γίνεται, αντίθετα, για χάρη κάποιας φάσης του έργου στο σχέδιο διαχείρισης του Θεού». >Πλήρες κείμενο

Η έκφραση του Παντοδύναμου Θεού,

«Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου»

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να αναγγείλει μια νέα εποχή, να αλλάξει τα μέσα του έργου Του και να επιτελέσει το έργο όλης της εποχής. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με την οποία ο Θεός εργάζεται στην Εποχή του Λόγου. Ενσαρκώθηκε για να μιλήσει από διαφορετικές οπτικές γωνίες, επιτρέποντας στον άνθρωπο να δει αληθινά τον Θεό, ο οποίος είναι ο Λόγος που εμφανίζεται στη σάρκα, και η σοφία και το θαύμα Του. Αυτό το έργο επιτελείται ώστε να επιτύχει πιο αποτελεσματικά τους στόχους της κατάκτησης του ανθρώπου, της τελείωσης του ανθρώπου και του αποκλεισμού του ανθρώπου. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της χρήσης του λόγου για την επιτέλεση του έργου στην Εποχή του Λόγου. ... Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με τον λόγο, οδηγεί τους ανθρώπους σε όλο το σύμπαν με τον λόγο, κατακτά και τους σώζει με τον λόγο. Εν τέλει, θα χρησιμοποιήσει τον λόγο για να θέσει τέλος σε ολόκληρο τον παλαιό κόσμο. Μόνο τότε θα ολοκληρωθεί πλήρως το σχέδιο διαχείρισης». >Πλήρες κείμενο

Το μυστήριο της ενσάρκωσης

Η έκφραση του Παντοδύναμου Θεού,

«Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης»

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Ιησούς κι Εγώ προερχόμαστε από ένα Πνεύμα. Παρόλο που οι ενσαρκώσεις Μας δεν σχετίζονται, το Πνεύμα Μας είναι ένα· παρόλο που το περιεχόμενο των όσων κάνουμε και το έργο που αναλαμβάνουμε δεν είναι τα ίδια, Εμείς είμαστε όμοιοι κατ’ ουσίαν. Οι ενσαρκώσεις Μας έχουν διαφορετική μορφή, αλλά αυτό οφείλεται στην αλλαγή εποχής και στις διαφορετικές ανάγκες του έργου Μας. Οι διακονίες Μας δεν μοιάζουν, οπότε το έργο που επιτελούμε και η διάθεση που αποκαλύπτουμε στον άνθρωπο είναι επίσης διαφορετικά. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό που βλέπει και καταλαβαίνει τη σήμερον ημέρα ο άνθρωπος είναι διαφορετικό από εκείνο του παρελθόντος. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή εποχής. Μολονότι Εκείνοι είναι διαφορετικού φύλου και η μορφή της ενσάρκωσής Τους δεν είναι η ίδια, και παρόλο που δεν γεννήθηκαν μέσα στην ίδια οικογένεια, πόσο μάλλον κατά την ίδια περίοδο, το Πνεύμα Τους εξακολουθεί να είναι ένα. Μολονότι οι ενσαρκώσεις Τους δεν έχουν κοινό αίμα ούτε και οποιουδήποτε είδους συγγένεια, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι Εκείνοι αποτελούν ενσάρκωση του Θεού σε δύο διαφορετικές περιόδους». >Πλήρες κείμενο

Μονοπάτι για τη γνώση του Θεού

Η έκφραση του Παντοδύναμου Θεού,

«Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό»

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Τα τρία στάδια του έργου βρίσκονται στην καρδιά ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού, και σε αυτά εκφράζεται η διάθεση του Θεού και αυτό που είναι Εκείνος. Όσοι δεν γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου του Θεού, είναι ανίκανοι να συνειδητοποιήσουν πώς εκφράζει ο Θεός τη διάθεσή Του, ούτε γνωρίζουν τη σοφία του έργου Του και παραμένουν αδαείς των πολλών τρόπων με τους οποίους σώζει την ανθρωπότητα, και του θελήματός Του για το σύνολο της ανθρωπότητας. Τα τρία στάδια του έργου αποτελούν την πλήρη έκφραση του έργου της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Όσοι δεν γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου, θα αγνοούν τις διάφορες μεθόδους και αρχές του έργου του Αγίου Πνεύματος· όσοι επιμένουν άκαμπτα στο δόγμα που παραμένει από άλλο στάδιο του έργου, είναι άνθρωποι που περιορίζουν τον Θεό στο δόγμα και των οποίων η πίστη στον Θεό είναι ασαφής και αβέβαιη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα λάβουν ποτέ τη σωτηρία του Θεού». >Πλήρες κείμενο

Ευαγγελικές Ταινίες

Kingdom of Heaven, Awakening, the rapture, the mystery
the rapture, Salvation meaning, rapture in the bible
The Mystery, love God, house church, the last days,
Musical Drama, dance drama, True Friends, Great Love, true story

Περισσότερα ειδικά θέματα

Ο Κύριος επέστρεψε! Πώς μπορούμε να Τον καλωσορίσουμε;