01Το ξέρατε ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου ξεκίνησε πολύ καιρό πριν;

Πολλοί πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου σύμφωνα με την προφητεία στο Βιβλίο της Αποκάλυψης σημαίνει ότι, όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, θα στήσει ένα γραφείο στον ουρανό όπου θα καθίσει, θα ανοίξει το βιβλίο και θα κρίνει τον καθέναν και όλους μας για να καθορίσει εάν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση με βάση τη συμπεριφορά μας. Το να τα φανταζόμαστε όλα αυτά φαίνεται αρκετά λογικό, όμως ο Θεός θα τα εκτελέσει όλα πραγματικά όπως φανταζόμαστε; Η αλήθεια είναι ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου σύμφωνα με την προφητεία στο Βιβλίο της Αποκάλυψης ήταν απλώς ένα όραμα που είδε ο Ιωάννης —δεν αποτελεί γεγονός. Όταν, λοιπόν, επιστρέψει ο Κύριος, πώς ακριβώς θα εκτελέσει την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Και είδον θρόνον λευκόν μέγαν και τον καθήμενον επ’ αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι’ αυτά. Και είδον τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, ισταμένους ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ηνοίχθησαν· και βιβλίον άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής· και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα αυτών» (Αποκάλυψη 20:11-12).

«Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48).

«Επειδή ουδέ κρίνει ο Πατήρ ουδένα, αλλ’ εις τον Υιόν έδωκε πάσαν την κρίσιν» (Κατά Ιωάννην 5:22).

«Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17).

02Γιατί ο Θεός πρέπει να επιτελέσει ένα ακόμη στάδιο έργου —το έργο της κρίσεως— τις έσχατες ημέρες;

Το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού την Εποχή της Χάριτος συγχώρησε μόνο τις αμαρτίες της ανθρωπότητας, δεν απάλλαξε τους ανθρώπους από τις διεφθαρμένες διαθέσεις τους· η αλαζονεία, η έπαρση, ο εγωισμός, η απληστία, η ατιμία, η δολιότητα και οι άλλες σατανικές διαθέσεις τους παρέμειναν. Εάν οι διεφθαρμένες αυτές διαθέσεις δεν διορθωθούν, οι άνθρωποι θα διαπράττουν συνεχώς αμαρτίες, θα εναντιώνονται και θα προδίδουν τον Θεό, θα εγκλωβιστούν σε έναν κύκλο αμαρτίας και στη συνέχεια εξομολόγησης, ανίκανοι να αποτινάξουν τα δεσμά της αμαρτωλής τους φύσης και να σωθούν πλήρως από τον Θεό. Ο Θεός επέστρεψε ενσαρκωμένος τις έσχατες ημέρες για να μας σώσει πλήρως. Έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για να καθάρει και να σώσει την ανθρωπότητα, και εκτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού για να διορθώσει την αμαρτωλή φύση και τις σατανικές διαθέσεις των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουμε να αποτινάξουμε την αμαρτία, να εξαγνιστούμε και να σωθούμε από τον Θεό.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε» (Κατά Ιωάννην 8:34-35).

«Διότι εγώ είμαι Ιεχωβά ο Θεός σας· θέλετε λοιπόν αγιασθή και θέλετε είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ» (Λευιτικόν 11:44).

«Οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ» (Α΄ Πέτρου 1:5).

«Ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν» (Προς Εβραίους 9:28).

«Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν» (Αποκάλυψη 22:14).

03Πώς επιτελεί ο Θεός το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες ώστε να καθάρει και να σώσει πλήρως την ανθρωπότητα

Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια για να κρίνει και να εκθέσει τη σατανική φύση της ανθρωπότητας που αμαρτάνει και αντιστέκεται στον Θεό, και αποκαλύπτει τη δίκαιη και άγια διάθεσή Του που δεν ανέχεται καμία προσβολή. Μέσα από την κρίση, την παίδευση, τις δοκιμασίες και τον εξευγενισμό του λόγου του Θεού, οι άνθρωποι βλέπουν καθαρά την αλήθεια και την ουσία της σατανικής τους διαφθοράς. Είναι σε θέση να απεχθάνονται και να απαρνούνται τον εαυτό τους, και μετανοούν πραγματικά στον Θεό. Αρχίζουν να αναζητούν την αλήθεια, να κάνουν πράξη την αλήθεια, να ζουν με βάση τον λόγο του Θεού, και σταδιακά αποτινάσσουν τα δεσμά της σατανικής τους φύσης, καθαίρονται και γίνονται άνθρωποι που υποτάσσονται και λατρεύουν πραγματικά τον Θεό.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13).

«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια» (Κατά Ιωάννην 17:17).

«Και εν πάση τη γη, λέγει Ιεχωβά, δύο μέρη θέλουσιν εξολοθρευθή εν αυτή και εκλείψει, το δε τρίτον θέλει εναπολειφθή εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διά πυρός· και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον, και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον· αυτοί θέλουσιν επικαλεσθή το όνομά μου και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς· θέλω ειπεί, ούτος είναι λαός μου· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Ο Ιεχωβά είναι ο Θεός μου» (Ζαχαρίας 13:8-9).

«Ύπαγε, Δανιήλ· διότι οι λόγοι είναι κεκλεισμένοι και εσφραγισμένοι έως του εσχάτου καιρού. Πολλοί θέλουσι καθαρισθή και λευκανθή και δοκιμασθή· και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί· και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ’ οι συνετοί θέλουσι νοήσει» (Δανιήλ 12:9-10).

04Οι συνέπειες της άρνησης αποδοχής της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες

Καθώς ο Θεός απονέμει την κρίση Του τού μεγάλου λευκού θρόνου τις έσχατες ημέρες, αρχικά ενσαρκώνεται, εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού και δημιουργώντας μια ομάδα νικητών προτού φτάσουν οι καταστροφές. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κρίσεώς Του, εξαπολύει μεγάλες καταστροφές και αρχίζει να ανταμείβει τους καλούς και να τιμωρεί τους κακούς. Όσοι περιμένουν ανόητα ο Κύριος να έλθει επάνω σε ένα σύννεφο, όσοι αρνούνται να αποδεχτούν το έργο της κρίσεώς Του τις έσχατες ημέρες και δεν καθαίρονται ούτε σώζονται, θα παρασυρθούν στις καταστροφές θρηνώντας και τρίζοντας τα δόντια τους.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:22-23).

«Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκάλυψη 1:7).

«Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον· ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος» (Αποκάλυψη 21:8).

«Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος. Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού» (Αποκάλυψη 22:11-12).

Απέχουμε μόνο ένα κλικ

Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία ή ερώτηση σχετικά με την πίστη σας, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ενδεικτικά άρθρα

Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου ξεκίνησε πολύ καιρό πριν

Επίσημη ιστοσελίδα