1.Ο κόσμος ταλανίζεται από καταστροφές —ο Κύριος έχει ήδη έλθει κρυφά

Επιδημίες, λιμοί, σεισμοί, πλημμύρες και άλλες καταστροφές αποτελούν πλέον συχνό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο και γίνονται ολοένα και πιο σοβαρά. Έχουν εμφανιστεί επίσης παράξενα ουράνια φαινόμενα. Οι προφητείες για την επιστροφή του Κυρίου έχουν εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη φτάσει κρυφά· έχει εκφράσει την αλήθεια και έχει εκτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους· πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων» (Κατά Ματθαίον 24:7-8).

«Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Ιεχωβά η μεγάλη και επιφανής» (Ιωήλ 2:30-31).

«Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου» (Αποκάλυψη 6:12-13).

«Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40).

«Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Κατά Ιωάννην 16:12-13).

«Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:48).

«Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α' Πέτρου 4:17).

2.Η μόνη ευκαιρία σωτηρίας και εισόδου στη βασιλεία των ουρανών είναι η αρπαγή πριν από τη μεγάλη καταστροφή

Η αρπαγή πριν από τα μεγάλα δεινά είναι η κοινή επιθυμία όλων όσων λαχταρούν την εμφάνιση του Κυρίου. Όλοι όσοι ακολουθούν τα χνάρια του Θεού κι έχουν έλθει ενώπιόν Του, όσοι ασπάζονται το έργο της κρίσεως του Θεού τις έσχατες ημέρες, όλοι τους θα αρπαχθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού πριν από τα μεγάλα δεινά. Μόνο εκείνοι θα είναι σε θέση να παρευρεθούν στο δείπνο του Αρνίου και να καταστούν νικητές από τον Θεό. Όταν έρθουν τα μεγάλα δεινά, ο Θεός θα τους προστατεύσει και θα τους φυλάξει και θα οδηγηθούν στη βασιλεία του Θεού.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Και λέγει προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου. Και λέγει προς εμέ· Ούτοι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού» (Αποκάλυψη 19:9).

«Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ» (Αποκάλυψη 7:2-4).

«Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. […] Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού» (Αποκάλυψη 14:1, 4-5).

«Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν» (Αποκάλυψη 22:14).

«Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών· και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον» (Αποκάλυψη 21:3-4).

3.Πώς να υποδεχθούμε τον Κύριο πριν από τα μεγάλα δεινά και να αρπαχθούμε ενώπιον του θρόνου του Θεού

Στο Βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται η εξής προφητεία: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Μπορούμε να δούμε από αυτό το εδάφιο πως το πιο σημαντικό προκειμένου να υποδεχθούμε τον ερχομό του Κυρίου είναι να είμαστε σε θέση να ακούμε τη φωνή του Θεού. Μόλις εξακριβώσεις ότι αυτή είναι η φωνή του Θεού, το να αποδεχθείς, να υποταχθείς και να ακολουθήσεις είναι το μοναδικό μονοπάτι προς την υποδοχή του Κυρίου πριν από τα δεινά και την άνοδο ενώπιον του θρόνου του Θεού.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

«Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6).

«Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27).

«Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:11).

«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Κατά Ιωάννην 14:6).

4.Οι συνέπειες του να χάσουμε την ευκαιρία για αρπαγή πριν από τα μεγάλα δεινά

Όταν ο Κύριος επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες για να μιλήσει, να εμφανιστεί και να εργαστεί, όσοι δεν προσπαθούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού —ειδικά όσοι ακούν τη φωνή του Θεού μα εξακολουθούν να εναντιώνονται και να καταδικάζουν τον Θεό μανιωδώς, και αρνούνται να αποδεχθούν το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες— θα χαραμίσουν την ευκαιρία τους να αρπαχθούν πριν από τα δεινά. Όταν ολοκληρωθεί το έργο του Θεού και επέλθουν τα μεγάλα δεινά, όταν οι καλοί αρχίσουν να ανταμείβονται και οι κακοί να τιμωρούνται, όλοι όσοι δεν έχουν αρπαχθεί πριν από τα δεινά, θα βυθιστούν στην καταστροφή, κλαίγοντας και τρίζοντας τα δόντια τους.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω» (Κατά Ματθαίον 25:6-12).

«Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:22-23).

«Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού, και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της αβύσσου. Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γής· και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών. Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον. Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ' αυτών» (Αποκάλυψη 9:1-6).

Εγγραφείτε

Εγγραφείτε δωρεάν για να δείτε Ερωτήσεις & Απαντήσεις και ευαγγελικά βίντεο σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου, πώς οι φρόνιμες παρθένες υποδέχονται τον νυμφίο, το μονοπάτι προς την ουράνια βασιλεία, κ.λπ.

Μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Ενδεικτικά άρθρα

Περισσότερο σπουδαίο περιεχόμενο

Πώς να αρπαχθούμε πριν από τα δεινά

Επίσημος Ιστότοπος