Έχουν εμφανιστεί τα σημεία των εσχάτων καιρών. Πότε θα αρπαγούμε;

11 Μαρτίου 2020

Από την Μπέκυ, ΗΠΑ

Περιεχόμενα
1. Όταν αρπαχθούμε, θα ανυψωθούμε πραγματικά στον ουρανό;
2. Τι είναι η αρπαγή πριν από τα μεγάλα δεινά;
3. Πώς να αρπαχθείτε πριν από τα μεγάλα δεινά

Σήμερα, οι καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο γίνονται όλο και πιο σοβαρές. Οι ειδήσεις είναι γεμάτες από ιστορίες για επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες και ξηρασίες. Έχετε ποτέ αναρωτηθεί: οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου έχουν εκπληρωθεί, γιατί λοιπόν δεν έχουμε ακόμη καλωσορίσει τον Κύριο; Εάν αυτό συνεχιστεί, όταν έλθουν τα μεγάλα δεινά, δεν θα βυθιστούμε κι εμείς στην καταστροφή; Πότε ακριβώς θα μας ανυψώσει ο Κύριος στην ουράνια βασιλεία;

Όταν αρπαχθούμε, θα ανυψωθούμε πραγματικά στον ουρανό;

Πολλοί πιστοί του Κυρίου έχουν διαβάσει τα εξής λόγια στη Βίβλο: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 4:17). Λαχταρούν να ανυψωθούν στον ουρανό και να συναντήσουν τον Κύριο όταν έλθει. Όμως, στην ουσία, τα λόγια αυτά δεν ειπώθηκαν στην πραγματικότητα από τον Κύριο Ιησού, ούτε αποτελούν προφητεία του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Δεν είναι παρά λόγια του αποστόλου Παύλου. Είναι σωστό να βασιζόμαστε στα λόγια του Παύλου ως προς το θέμα της υποδοχής του ερχομού του Κυρίου; Μπορούν τα λόγια του Παύλου να αντιπροσωπεύουν τα αντίστοιχα του Κυρίου; Το πώς φτάνει ο Κύριος των εσχάτων ημερών και το πώς παίρνει όσους πιστεύουν σε Αυτόν στη βασιλεία είναι έργο του ίδιου του Θεού. Ο Παύλος ήταν απλώς ένας απόστολος που διέδωσε το μήνυμα για τον Κύριο, πώς θα μπορούσε να γνωρίζει τέτοια πράγματα; Η υποδοχή της άφιξης του Κυρίου είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, ένα ζήτημα για το οποίο σωστό είναι να βασιζόμαστε μόνο στον λόγο του Κυρίου Ιησού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Kατά Ματθαίον 6:9-10). Το Βιβλίο της Αποκάλυψης περιέχει επίσης τις ακόλουθες προφητείες: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού […] Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών» (Αποκάλυψη 21:2–3). «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων» (Αποκάλυψη 11:15). Σε αυτές τις προφητείες, τα λόγια «καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού», «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων» και «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού» δείχνουν ότι ο Θεός θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του στη γη και ότι ο προορισμός που έχει διευθετήσει για τον άνθρωπο είναι επίσης στη γη. Δεν προέρχεται από τις δικές μας αντιλήψεις και φαντασιοκοπίες η διαρκής μας επιθυμία να υψωθούμε στον ουρανό; Και δεν αποκλίνουμε έτσι από το μονοπάτι του Θεού;

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός δεν έχει κάνει ποτέ λόγο για την ανύψωση ανθρώπων στον ουρανό, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να αναγνωρίσουμε από τα γεγονότα του έργου του Θεού. Στην αρχή, ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα και τον τοποθέτησε στον κήπο της Εδέμ, όπου ζούσε και λάτρευε σωστά τον Θεό. Ούτε κατά την εποχή του Νώε ο Θεός ανύψωσε τον Νώε και την οικογένειά του στον ουρανό για να ξεφύγουν από τον κατακλυσμό, αλλά, αντίθετα, διέταξε τον Νώε να αναλάβει την πρακτική δράση της κατασκευής μιας κιβωτού στη γη. Αργά κατά την Εποχή του Νόμου, οι άνθρωποι αντιμετώπισαν τον κίνδυνο θανάτωσης λόγω παραβιάσεων των νόμων του Θεού. Ο Θεός δεν τους ανύψωσε στον αέρα για να λάβει προσφορές περί αμαρτίας, αλλά αντιθέτως ενσαρκώθηκε προσωπικά και ήλθε στη γη, όπου ουσιαστικά σταυρώθηκε για τους ανθρώπους, λυτρώνοντας την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Από αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Θεός εργάζεται συνεχώς στη γη για τη σωτηρία του ανθρώπου, καθοδηγώντας την ανθρωπότητα ως προς το πώς να ζει και να Τον λατρεύει. Η διαρκής μας επιθυμία να ανυψωθούμε στον ουρανό είναι σαφώς αντίθετη προς το θέλημα του Θεού!

Τι είναι η αρπαγή πριν από τα μεγάλα δεινά;

Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην έχετε σαφή εικόνα ως προς το πού παραπέμπει πραγματικά η «αρπαγή». Για να το κατανοήσουμε αυτό, ας δούμε πρώτα τι λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός είπε: «“Θα αρπαγούν” δεν σημαίνει ότι θα ανυψωθούν από χαμηλά στα ψηλά, όπως φαντάζονται οι άνθρωποι. Αυτό συνιστά μέγα σφάλμα. Η αρπαγή αναφέρεται στον προκαθορισμό και την επιλογή Μου. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που έχω προκαθορίσει και επιλέξει. Εκείνοι που έχουν κερδίσει την ιδιότητα του πρωτότοκου υιού, την ιδιότητα των υιών ή των ανθρώπων, είναι όλοι εκείνοι που έχουν αρπαγεί. Αυτό είναι εντελώς ασύμβατο με τις ανθρώπινες αντιλήψεις. Όσοι συμμετέχουν στον οίκο Μου στο μέλλον είναι όλοι τους άνθρωποι που έχουν αρπαγεί ενώπιόν Μου. Αυτό ισχύει απόλυτα, είναι απαράλλαχτο και δεν μπορεί να διαψευσθεί από κανέναν. Αυτή είναι η αντεπίθεση κατά του Σατανά. Όποιοι έχουν προκαθοριστεί από Μένα, θα αρπαγούν ενώπιόν Μου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). Αυτά τα λόγια μάς λένε ότι αρπαγή δεν σημαίνει ανύψωση στον ουρανό για να συναντήσουμε τον Κύριο, όπως φανταζόμασταν. Αντίθετα, σημαίνει να μπορούμε να αποδεχτούμε και να υπακούμε στο νέο έργο του Θεού αφού ακούσουμε τη φωνή Του, ακολουθώντας από κοντά τα βήματα του Αρνίου και ερχόμενοι ενώπιον του Θεού όταν έλθει στη γη και επιτελεί έργο. Μόνον αυτό είναι πραγματική αρπαγή. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς ήλθε για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης: ο Πέτρος, η Σαμαρείτισσα, ο Ιάκωβος και άλλοι αναγνώρισαν τη φωνή του Κυρίου όταν άκουσαν τον λόγο Του και αποφάσισαν ότι ήταν ο Μεσσίας που επρόκειτο να έλθει. Ως αποτέλεσμα αυτού, έλαβαν τη σωτηρία του Κυρίου και ανυψώθηκαν όλοι ενώπιόν Του κατά την Εποχή της Χάριτος. Όλοι όσοι τις έσχατες ημέρες καλωσορίσουν την επιστροφή του Κυρίου και αποδεχθούν το τρέχον έργο του Θεού, αυτοί ακολουθούν τα βήματα του Αρνίου και ανυψώνονται ενώπιον του Κυρίου!

Πώς να αρπαχθείτε πριν από τα μεγάλα δεινά

Άρα τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε για να καλωσορίσουμε τον Κύριο και να αρπαχθούμε πριν από την καταστροφή; Η προφητεία ως προς αυτό περιέχεται εδώ και πολύ καιρό στη Βίβλο, όταν ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Kατά Ιωάννην 16:12-13). Στα κεφάλαια 2 και 3 της Αποκάλυψης, υπάρχει αρκετές φορές η προφητεία: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Υπάρχει επίσης το Κεφάλαιο 3, Στίχος 20: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού». Ο λόγος του Θεού λέει: «Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, πρέπει να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες του Θεού – διότι εκεί που βρίσκονται τα νέα λόγια του Θεού, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα χνάρια του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός κι η ζωή» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Παράρτημα Α΄: Η εμφάνιση του Θεού έχει αναγγείλει μια νέα εποχή). Ο λόγος του Θεού μάς λέει ότι, εάν επιθυμούμε να καλωσορίσουμε τον Κύριο, κομβικής σημασίας είναι η αναζήτηση του έργου και του λόγου του Θεού. Τίποτε δεν είναι σημαντικότερο από το να αναζητά κανείς πού είναι σήμερα οι ομιλίες του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες και πού η εμφάνιση και το έργο του Θεού. Εάν δεν αναλάβουμε προσωπικά να αναζητήσουμε τα ίχνη του Θεού, εάν δεν αποδίδουμε σημασία στο να ακούσουμε τη φωνή Του αλλά, αντίθετα, αγναντεύουμε παθητικά τα σύννεφα στον ουρανό, αναμένοντας με οκνηρία τον Κύριο να έλθει να μας πάρει στον αέρα, οι σκέψεις αυτού του είδους δεν είναι παράξενες; Και δεν θα είμαστε τότε για πάντα ανίκανοι να καλωσορίσουμε τον Κύριο, κλωτσώντας τελικά την ευκαιρία να αρπαχθούμε από Αυτόν;

Πού είναι λοιπόν τα βήματα του Κυρίου; Και πού εκφωνεί ο Θεός τους λόγους Του; Σήμερα, μόνον η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γίνεται ανοιχτά μάρτυρας έναντι της ανθρωπότητας ως προς το ότι ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει: δηλαδή ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφωνήσει εκατομμύρια λόγους, έχει αποκαλύψει πολλές αλήθειες και μυστήρια, αλλά και μας φανέρωσε το έξι χιλιάδων ετών σχέδιο διαχείρισής Του, το μυστήριο της ενσάρκωσης και τα μυστήρια της Βίβλου. Έχει επίσης εκφραστεί με λόγους για να κρίνει και να εκθέσει την ανθρωπότητα και αποκάλυψε τα αληθινά στοιχεία της διαφθοράς μας στα χέρια του Σατανά και τις διάφορες σατανικές μας διαθέσεις. Αποδεχόμενοι τα λόγια κρίσης και παίδευσης του Θεού, γνωρίζουμε επιτέλους τη διαφθορά μας και βλέπουμε ότι όλα όσα αποκαλύπτουμε είναι οι σατανικές διαθέσεις της αλαζονείας, του εγωισμού, της ποταπότητας, της δολιότητας και της πανουργίας και ότι στερούμαστε συνείδησης και λογικής. Πειθόμαστε απόλυτα από τον λόγο του Θεού, υποτασσόμαστε ενώπιόν Του, νικάμε με τη μετάνοια και γνωρίζουμε κάπως τη δίκαιη και άγια διάθεση του Θεού. Γεννιέται μέσα μας μια καρδιά σεβασμού και υπακοής προς τον Θεό και επιβεβαιώνουμε μέσα στην καρδιά μας ότι όλα όσα εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός είναι η αλήθεια και μπορούν να εξαγνίσουν και να μεταμορφώσουν τους ανθρώπους.

Σήμερα, ο λόγος του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Πολλοί, από μια ποικιλία χριστιανικών δογμάτων, που είναι αληθινοί πιστοί και αγαπούν πραγματικά την αλήθεια, έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού, έχουν αφυπνιστεί από τον λόγο Του και έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου Του. Απολαμβάνουν το πότισμα και τη θρέψη του λόγου Του και αντιλαμβάνονται πόσο γεμάτα εξουσία και δύναμη είναι τα λόγια αυτά, έχουν δε αποφασίσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε. Αυτοί είναι που αρπάζονται πριν από τα μεγάλα δεινά! Ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα του λόγου του Παντοδύναμου Θεού: «Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη· επιθυμώ να μιλήσω περισσότερο μπροστά στον εκλεκτό λαό Μου. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το σύμπαν και την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο θησαυρός του ανθρώπου και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή λάμπει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος είναι απρόθυμος να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ακατανόητα, μα αγαλλιάζει με αυτά όλο και πιο πολύ. Όπως ένα νεογέννητο, όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον ερχομό Μου. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να σταθούν ενώπιόν Μου και να δουν την αστραπή να λάμπει από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο “Όρος των Ελαιών” της Ανατολής. Θα δουν πως βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια σαν Υιός των Ιουδαίων, μα σαν Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε αιώνες αμέτρητους πριν, και είμαι, επίσης, το βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο λαμπρός, Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας έρθουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου για να αντικρύσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις πράξεις Μου. Αυτό είναι το σύνολο του θελήματός Μου· το τέλος και η κορύφωση του σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισης Μου. Ας Με λατρέψει κάθε έθνος, να Με αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, κάθε άνθρωπος να εναποθέσει την πίστη του σε Εμένα και κάθε λαός να υποταχθεί σε Εμένα!» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν).

Τι αισθάνεσθε αφού διαβάσατε το απόσπασμα αυτό του λόγου του Θεού; Δεν υπάρχει ενθουσιασμός μέσα στην καρδιά σας; Πιστεύετε ότι είναι ο Δημιουργός που μιλά σε ολόκληρη την ανθρωπότητα; Πιστεύετε ότι ο Θεός μάς μαρτυρά πλέον ότι έχει ήδη επιστρέψει; Ό, τι και αν νιώθετε, έχουμε ένα επείγον καθήκον μπροστά μας: πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες, να ακούμε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού και να αναζητούμε το έργο Του τις έσχατες ημέρες με ανοιχτό μυαλό. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι για να αρπαχτούμε πριν από τα μεγάλα δεινά!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger