01Ποιο είδος ανθρώπου μπορεί να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι πιστεύοντας στον Κύριο και φροντίζοντας για την άφεση των αμαρτιών τους έχουν ήδη σωθεί με τη βοήθεια της χάρης Του. Νομίζουν ότι, δουλεύοντας σκληρά για τον Κύριο, κάνοντας θυσίες και ξοδεύοντας τον εαυτό τους, μολονότι δεν έχουν ξεφύγει από τα δεσμά της αμαρτίας, όταν έλθει ο Κύριος θα αρπαγούν στη βασιλεία των ουρανών. Συμβαίνει, όμως, αυτό πραγματικά; Ο Θεός λέει: «Θέλετε λοιπόν είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ» (Λευιτικόν 11:45). Ο Θεός είναι δίκαιος και άγιος, οπότε πώς θα μπορούσε να δεχθεί στη βασιλεία Του ανθρώπους που αμαρτάνουν συνεχώς; Ποιο είδος ανθρώπου μπορεί πραγματικά να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι πας όστις πράττει την αμαρτίαν δούλος είναι της αμαρτίας. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία· ο υιός μένει πάντοτε» (Κατά Ιωάννην 8:34-35).

«Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Κατά Ματθαίον 7:21-23).

«Διότι εγώ είμαι Ιεχωβά ο Θεός σας· θέλετε λοιπόν αγιασθή και θέλετε είσθαι άγιοι, διότι άγιος είμαι εγώ» (Λευιτικόν 11:44).

«Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών» (Κατά Ματθαίον 18:3).

«Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον» (Αποκάλυψη 14:4).

«Μακάριοι οι πράττοντες τας εντολάς αυτού, διά να έχωσιν εξουσίαν επί το δένδρον της ζωής και να εισέλθωσι διά των πυλώνων εις την πόλιν» (Αποκάλυψη 22:14).

02Το μοναδικό μονοπάτι προς τη βασιλεία των ουρανών

Το λυτρωτικό έργο του Κυρίου Ιησού συγχώρησε μόνο τις αμαρτίες του ανθρώπου, όμως δεν διόρθωσε τις διεφθαρμένες διαθέσεις της ανθρωπότητας. Η αμαρτωλή της φύση εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένη και, μολονότι μπορεί να προσευχόμαστε και να εξομολογούμαστε συχνά στον Κύριο και να εργαζόμαστε σκληρά στην υπηρεσία Του, δεν είμαστε σε θέση να αποτινάξουμε τα δεσμά της αμαρτίας, ούτε και μπορούμε να εξαγνιστούμε και να εισέλθουμε στη βασίλεια των ουρανών. Έτσι, όταν ο Κύριος επιστρέψει τις έσχατες ημέρες, εκφράζει αλήθειες και επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού προκειμένου να διορθώσει πλήρως την αμαρτωλή φύση και τις διεφθαρμένες διαθέσεις της ανθρωπότητας, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να αποτινάξουν την αμαρτία και να καθαρθούν. Είναι σαφές ότι η αποδοχή και η βίωση της κρίσεως και της παίδευσης του λόγου του Θεού είναι το ένα και μοναδικό μονοπάτι προς την πλήρη σωτηρία και τη βασιλεία των ουρανών.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ» (Α΄ Πέτρου 1:5).

«Δεν παρακαλώ να σηκώσης αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πονηρού. […] Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια. […] και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία» (Κατά Ιωάννην 17:15, 17, 19).

«Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13).

«Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Κατά Ιωάννην 12:47-48).

«Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού» (Α΄ Πέτρου 4:17).

«Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος. Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού» (Αποκάλυψη 22:11-12).

Ενδεικτικά άρθρα

Αφού πάρω άφεση αμαρτιών, εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, αλλά τελικά βρήκα το μονοπάτι προς την ελευθερία από την αμαρτία (Μέρος πρώτο)

Αφού πάρω άφεση αμαρτιών, εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, αλλά τελικά βρήκα το μονοπάτι προς την ελευθερία από την αμαρτία (Μέρος πρώτο)

Αφού πάρω άφεση αμαρτιών, εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, αλλά τελικά βρήκα το μονοπάτι προς την ελευθερία από την αμαρτία (Μέρος δεύτερο)

Αφού πάρω άφεση αμαρτιών, εγώ συνεχίζω να αμαρτάνω, αλλά τελικά βρήκα το μονοπάτι προς την ελευθερία από την αμαρτία (Μέρος δεύτερο)

Ο Παντοδύναμος Θεός με οδήγησε στο μονοπάτι της κατάκτησης της κάθαρσης

Ο Παντοδύναμος Θεός με οδήγησε στο μονοπάτι της κατάκτησης της κάθαρσης

Περισσότερο σπουδαίο περιεχόμενο

Περισσότερα ειδικά θέματα

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει
Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου ξεκίνησε πολύ καιρό πριν
Πώς να αρπαχθούμε πριν από τα δεινά
Να ακούτε μόνο τη φωνή του Θεού κατά τη διερεύνηση της αληθινής οδού —δεν πρέπει να ακούτε τις φήμες και τα ψέματα του Σατανά