01Το πιο εύκολο λάθος που κάνει κανείς ενώ ερευνά την αληθινή οδό

Γνωρίζετε γιατί κατάφερε ο Σατανάς να εξαπατήσει την Εύα και να την κάνει να χάσει την ευλογία του Θεού; Γνωρίζετε γιατί ο κοινός ιουδαϊκός λαός ακολούθησε τους Φαρισαίους στην αντίσταση κατά του Κυρίου, χάνοντας έτσι τη σωτηρία Του; Αυτό έγινε κυρίως επειδή δεν άκουσαν τα λόγια του Θεού, μα, αντίθετα, άκουσαν μόνο τις φήμες και τα ψέματα του Σατανά. Ο Κύριος έχει επιστρέψει προ πολλού: Εκφράζει την αλήθεια και εκτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, και πολλοί άνθρωποι διαπράττουν το ίδιο λάθος με την Εύα και με τον κοινό ιουδαϊκό λαό. Πιστεύουν τυφλά τις πλάνες και τα ψέματα των παστόρων και των πρεσβυτέρων του θρησκευτικού κόσμου, τα οποία αντιβαίνουν στα λόγια του Κυρίου, όπως για παράδειγμα το εξής: «Κάθε κήρυγμα που λέει ότι ο Κύριος έχει έλθει εν σαρκί είναι ψευδές». Δεν επιζητούν να ακούσουν τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες, όπως εκφράζεται από τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών. Μπορούν τέτοιοι μπερδεμένοι, μη οξυδερκείς άνθρωποι να υποδεχθούν τον Κύριο κατά την επιστροφή Του;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Ο δε όφις ήτο το φρονιμώτερον πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε ο Ιεχωβά Θεός· και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Τω όντι είπεν ο Θεός, Μη φάγητε από παντός δένδρου του παραδείσου; Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, Από του καρπού των δένδρων του παραδείσου δυνάμεθα να φάγωμεν· από δε του καρπού του δένδρου, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, Μη φάγητε απ’ αυτού, μηδέ εγγίσητε αυτόν, διά να μη αποθάνητε. Και είπεν ο όφις προς την γυναίκα, Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει αλλ’ εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ην ημέραν φάγητε απ’ αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι σαν τον Θεό, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν» (Γένεσις 3:1-5).

«Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε. Εκείνος ήτο απ’ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ· όταν λαλή το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους» (Κατά Ιωάννην 8:44).

«Όστις είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει· διά τούτο σεις δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είσθε» (Κατά Ιωάννην 8:47).

02Το αποτέλεσμα του να πιστεύει κανείς τις φήμες και τα ψέματα του Σατανά κατά τη διερεύνηση της αληθινής οδού

Το κρίσιμο ζήτημα κατά τη διερεύνηση της αληθινής οδού είναι να ακούει κανείς μόνο τη φωνή του Θεού, και να μη δίνει απολύτως καμία σημασία στις φήμες και τα ψέματα του Σατανά· αυτή είναι η πιο κρίσιμη αρχή για τη διερεύνηση της αληθινής οδού, και έχει άμεση επίδραση στο αποτέλεσμα και στον τελικό προορισμό μας. Τι θα απογίνουν οι άνθρωποι αν ακούν μόνο τις φήμες και τα ψέματα της κυβέρνησης του ΚΚΚ και των παστόρων και πρεσβυτέρων, και δεν ακούν αυτά που λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Ο λαός μου ηφανίσθη δι’ έλλειψιν γνώσεως» (Ωσηέ 4:6).

«Οι δε άφρονες αποθνήσκουσι δι’ έλλειψιν φρενών» (Παροιμίαι 10:21).

03Να ακούτε μόνο τη φωνή του Θεού κατά τη διερεύνηση της αληθινής οδού

Το Βιβλίο της Αποκάλυψης προφητεύει: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Ο Παντοδύναμος Θεός —ο Χριστός των εσχάτων ημερών— εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσω των ομιλιών Του. Οι φρόνιμες παρθένες ακούνε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού και γνωρίζουν πως αυτά αποτελούν την αλήθεια, τη φωνή του Θεού. Δεν παραπλανώνται καθόλου από οποιαδήποτε φήμη ή ψέμα, και ακολουθούν αποφασιστικά τον Παντοδύναμο Θεό. Έπειτα, μπορούν να υποδεχθούν τον Κύριο, να παρευρεθούν στο δείπνο του Αρνίου και να λάβουν τη σωτηρία του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Είναι φανερό ότι το άκουσμα της φωνής του Θεού είναι το ένα και μοναδικό μονοπάτι προς τη διερεύνηση της αληθινής οδού και την υποδοχή του Κυρίου.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Κατά Ιωάννην 14:6).

«Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27).

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

«Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7).

Απέχουμε μόνο ένα κλικ

Εάν έχετε οποιαδήποτε δυσκολία ή ερώτηση σχετικά με την πίστη σας, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ενδεικτικά άρθρα

Να ακούτε μόνο τη φωνή του Θεού κατά τη διερεύνηση της αληθινής οδού —δεν πρέπει να ακούτε τις φήμες και τα ψέματα του Σατανά

Επίσημη ιστοσελίδα