Το «Πάτερ Ημών» περιέχει το μυστήριο της καθόδου της βασιλείας του Χριστού

5 Μαΐου 2019

Από τον Τζουνβέι, Κίνα

Πολλοί αδελφοί και αδελφές γνωρίζουν το Πάτερ Ημών, το οποίο το απαγγέλλουμε κάθε φορά που προσευχόμαστε: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Κατά Ματθαίον 6:9-10). Όμως, παρόλο που συχνά απαγγέλλουμε το Πάτερ Ημών, σπανίως αναλογιζόμαστε τι σημαίνει πραγματικά. Για ποιες πτυχές της αλήθειας μάς μιλάει ο Κύριος Ιησούς μέσα από το Πάτερ Ημών, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και ποια είναι τα μυστήρια που περιέχονται στο Πάτερ Ημών; Ας συζητήσουμε σήμερα αυτά τα θέματα.

Μια μεγάλη ανακάλυψη: Το μέρος που έχει ετοιμάσει για εμάς ο Κύριος δεν είναι στον ουρανό

Από τότε που πιστεύουμε στον Θεό, νομίζουμε ότι το μέρος που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για εμάς βρίσκεται στον ουρανό. Περιμένουμε να ανυψωθούμε, όταν επιστρέψει ο Κύριος, να τρώμε και να πίνουμε τον καρπό και το νερό της ζωής που δίνει ο Θεός και να απολαμβάνουμε αιωνίως τις ευλογίες του Κυρίου υπό την παρουσία Του. Όμως, αυτό που νομίζουμε συμφωνεί με το θέλημα του Κυρίου; Είναι το μέρος που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για εμάς πραγματικά στον ουρανό; Ας κοιτάξουμε τι λέει το Πάτερ Ημών. Ο στίχος 10 στο κεφάλαιο 6 του κατά Ματθαίον ευαγγέλιο λέει: «Ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής». Ο Κύριος Ιησούς μάς λέει ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στους ουρανούς, και ότι το θέλημα του Θεού θα γίνει επί της γης, όπως ακριβώς γίνεται και στον ουρανό. Η Αποκάλυψη επίσης προφητεύει σε διάφορα σημεία ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στον ουρανό. Για παράδειγμα, ο στίχος 15 στο κεφάλαιο 11 της Αποκάλυψης λέει: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Οι στίχοι 2-3 στο κεφάλαιο 21 της Αποκάλυψης λένε, επίσης: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην διά τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών». Αυτές οι προφητείες λένε ότι «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού», «την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού» και ότι «Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων». Όλα αυτά τα πράγματα καταδεικνύουν ότι η βασιλεία του Θεού θα υλοποιηθεί στη γη και ότι τα βασίλεια αυτού του κόσμου θα γίνουν τα βασίλεια του Χριστού. Δηλαδή, όταν επιστρέψει ο Κύριος Ιησούς, θα εδραιώσει τη βασιλεία Του στη γη. Εκείνον τον καιρό, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους ανθρώπους στη ζωή τους επάνω στη γη και στη λατρεία τους για τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τα λόγια του Θεού θα γίνουν οι οδηγίες βάσει των οποίων θα γίνονται τα πράγματα και το θεμέλιο της ύπαρξης, όλοι επάνω στη γη θα λατρεύουν τον μόνο αληθινό επουράνιο Θεό και θα τον σέβονται ως τον Ύψιστο και Μέγιστο, και έτσι η βασιλεία του Θεού θα υλοποιηθεί επί της γης. Αν πιστεύουμε ότι η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό, σύμφωνα με τις αντιλήψεις μας, και ότι θα ανυψωθούμε στον ουρανό από τον Θεό, τότε αυτές οι προφητείες δεν είναι απλώς λόγια κενά περιεχομένου;

πατερ ημων

Το θέλημα του Θεού θα γίνει στη γη και ο προορισμός της ανθρωπότητας είναι στη γη

Μπορεί κάποιοι αδελφοί και αδελφές να εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν και να πουν ότι ο Κύριος Ιησούς μάς λέει: «Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Κατά Ιωάννην 14:2-3). Από τότε που ο Κύριος Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό μετά την ανάστασή Του, είναι στον ουρανό και ετοιμάζει ένα μέρος, οπότε πώς θα μπορούσε ο τελικός προορισμός μας να είναι στη γη; Αδελφοί και αδελφές, είναι αλήθεια ότι ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα ετοίμαζε ένα μέρος για εμάς, αλλά είπε ότι το μέρος που ετοίμασε για εμάς θα ήταν στον ουρανό; Είπε ο Κύριος Ιησούς ότι θα μας δεχόταν στον ουρανό; Αυτά δεν είναι οι δικές μας αντιλήψεις και φαντασίες; Ας δούμε πρώτα τι είπε ο Κύριος Ιησούς. Ο Κύριος είπε: «Και ουδείς ανέβη εις τον ουρανόν ειμή ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ων εν τω ουρανώ» (Κατά Ιωάννην 3:13). Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι κανένας, εκτός από τον ίδιο, δεν έχει ανέλθει στους ουρανούς, και ο στίχος 16 στο κεφάλαιο 115 των Ψαλμών λέει, επίσης: «Οι ουρανοί των ουρανών είναι του Ιεχωβά, την δε γην έδωκεν εις τους υιούς των ανθρώπων». Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό και ότι η γη είναι το μέρος που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα για να ζει, όμως εμείς, οι θνητοί, κοσμικοί άνθρωποι θέλουμε μονίμως να ζήσουμε στον ουρανό. Αυτή δεν είναι μία από τις υπερβολικές επιθυμίες των ανθρώπων;

Στην πραγματικότητα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τους ανθρώπους επάνω στη γη, και το θέλημα του Θεού γινόταν ανέκαθεν στη γη. Οι στίχοι 7-8 στο κεφάλαιο 2 της Γένεσης λένε: «Και έπλασε Ιεχωβά ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης˙ και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Και εφύτευσε Ιεχωβά ο Θεός παράδεισον εν τη Εδέμ κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπον, τον οποίον έπλασε». Από τους στίχους γνωρίζουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο στη γη και ότι ο Κήπος της Εδέμ ήταν στη γη. Όταν ο Θεός έπλασε στην αρχή τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους έδωσε φτερά ούτε τους ανέβασε για να ζήσουν στον ουρανό. Αντιθέτως, έβαλε τον Αδάμ και την Εύα στη γη για να προσέχουν όλη τη δημιουργία.

Αργότερα, ο Αδάμ και η Εύα μπήκαν σε πειρασμό από τον όφι για να φάνε τον απαγορευμένο καρπό, πρόδωσαν τον Θεό, ο Θεός τούς καταράστηκε και εκδιώχθηκαν από τον Κήπο της Εδέμ. Από τότε, η ανθρωπότητα ζει υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά. Ο Σατανάς τούς διέφθειρε και τους έβλαπτε και αυτοί γίνονταν όλο και πιο αχρείοι. Λάτρευαν είδωλα, έκαναν πολλά πράγματα που εναντιώνονταν στον Θεό και δεν λάτρευαν καθόλου τον αληθινό Θεό. Ο Θεός δεν ήθελε να βλέπει την ανθρωπότητα τόσο μιαρή και διεφθαρμένη, κι έτσι πραγματοποίησε το έργο του κατακλυσμού για να καταστρέψει τον κόσμο. Μόνο η οκταμελής οικογένεια του Νώε είχε την ευλογία του Θεού και της επετράπη να επιβιώσει και να αναπαραχθεί στη γη. Μετά απ’ αυτό, ο Θεός ξεκίνησε το σχέδιο της διαχείρισής Του για να σώσει την ανθρωπότητα. Κατά την Εποχή του Νόμου, ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή για να διακηρύξει τους νόμους και τις εντολές Του, οι οποίες ήταν ο οδηγός για τη ζωή των Ισραηλιτών στη γη, κι έτσι οι άνθρωποι ήξεραν πώς να λατρεύουν τον Θεό, πώς να τα πηγαίνουν καλά με τους άλλους, γνώριζαν τι απολαμβάνει και τι απεχθάνεται ο Θεός και ούτω καθεξής. Οι Ισραηλίτες τήρησαν τον νόμο, και ζούσαν και λάτρευαν τον Θεό στη γη επί δύο χιλιάδες χρόνια. Στο τέλος της Εποχής του Νόμου, τα ανθρώπινα όντα έγιναν ακόμα πιο διεφθαρμένα, δεν τηρούσαν τους νόμους και τις εντολές και κινδύνευαν να καταδικαστούν σε θάνατο από τον νόμο. Ο Θεός ήρθε ο ίδιος ενσαρκωμένος για να καθοδηγήσει την ανθρωπότητα επί της γης και εξέφρασε τις διδαχές της μετάνοιας για να δώσει στους ανθρώπους μια νέα κατεύθυνση. Τους έμαθε να είναι ανεκτικοί, υπομονετικοί, να αγαπούν τους εχθρούς τους και ούτω καθεξής, έτσι ώστε όταν οι άνθρωποι έκαναν αμαρτίες, το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να προσευχηθούν στον Θεό και να μετανοήσουν, προκειμένου να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Τελικά, ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε ως προσφορά περί αμαρτίας για να λυτρώσει την ανθρωπότητα από την αμαρτία, κι αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να συνεχίσει να υπάρχει επάνω στη γη μέχρι σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς προφήτεψε ότι θα ερχόταν ξανά κατά τις έσχατες ημέρες για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του επί της γης και να κάνει τη βασιλεία του κόσμου βασιλεία του Χριστού για πάντα. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι, από τότε που ο Θεός έπλασε τους ανθρώπους μέχρι το τέλος του κατακλυσμού, και από το έργο κατά την Εποχή του Νόμου, το έργο κατά την Εποχή της Χάριτος και το έργο που θα επιτελεσθεί από τον Κύριο που έχει επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, τα πάντα γίνονται στη γη, και ότι το θέλημα του Θεού ανέκαθεν γινόταν επάνω στη γη.

Ο τελικός προορισμός της ανθρωπότητας είναι επίσης στη γη, όχι στον ουρανό. Τα λόγια του Θεού λένε: «Ο Θεός θα επιστρέψει στην αρχική Του θέση και κάθε άτομο θα επιστρέψει στην αντίστοιχη θέση του. Αυτοί είναι οι προορισμοί που ο Θεός και ο άνθρωπος θα διαμείνουν αντίστοιχα μετά το τέλος ολόκληρης της διαχείρισης του Θεού. Ο Θεός έχει τον προορισμό του Θεού και ο άνθρωπος έχει τον προορισμό του ανθρώπου. Ενώ αναπαύεται, ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί όλη την ανθρωπότητα στη ζωή τους πάνω στη γη. Ενώ βρίσκεται υπό το φως του Θεού, ο άνθρωπος θα λατρεύει τον έναν αληθινό Θεό στον ουρανό. […] Όταν η ανθρωπότητα εισέρχεται στην ανάπαυση, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει μια πραγματική δημιουργία· η ανθρωπότητα θα λατρεύει τον Θεό από τη γη και θα έχει φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πλέον ανυπάκουοι στον Θεό ούτε θα αντιστέκονται στον Θεό· θα επιστρέψουν στην αρχική ζωή του Αδάμ και της Εύας. Αυτές είναι οι αντίστοιχες ζωές και οι προορισμοί του Θεού και της ανθρωπότητας μετά την είσοδό τους στην ανάπαυση. […] Ο τόπος ανάπαυσης του ανθρώπου είναι στη γη και ο τόπος ανάπαυσης του Θεού είναι στον ουρανό. Ενώ ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό στην ανάπαυση, θα ζήσει επί της γης, κι ενώ ο Θεός καθοδηγεί το υπόλοιπο τμήμα της ανθρωπότητας στην ανάπαυση, θα τους καθοδηγήσει από τον ουρανό, όχι από τη γη. Ο Θεός θα εξακολουθεί να είναι το Πνεύμα, ενώ ο άνθρωπος θα εξακολουθεί να είναι σάρκα. Ο Θεός και ο άνθρωπος έχουν και οι δύο διαφορετικούς τρόπους ανάπαυσης» (Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί). Τα λόγια του Θεού λένε πολύ ξεκάθαρα ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, ο Θεός και ο άνθρωπος θα έχουν ο καθένας τον δικό του τρόπο ανάπαυσης. Ο Θεός θα συνεχίσει να καθοδηγεί τη ζωή των ανθρώπων στη γη, ενώ οι άνθρωποι θα λατρεύουν τον Θεό στη γη. Αυτός είναι ο τέλειος προορισμός που έχει ετοιμάσει ο Θεός για την ανθρωπότητα. Τότε, η ανθρωπότητα δεν θα επαναστατεί πλέον κατά του Θεού ούτε θα Του αντιστέκεται, παρά θα είναι ακριβώς όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα στην αρχή, θα μπορούν να ακούνε τα λόγια του Θεού και να υπακούν στις απαιτήσεις και τις εντολές του Θεού. Όμως, τότε, η ανθρωπότητα θα έχει, επίσης, την αλήθεια ως ζωή οπότε η ανθρωπότητα δεν θα είναι πια διεφθαρμένη από τον Σατανά, θα ζει χαρούμενη επάνω στη γη υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία του Θεού. Από την παραπάνω συναναστροφή μπορούμε να δούμε ότι το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιείται πάντοτε επάνω στη γη, ότι ο μελλοντικός προορισμός της ανθρωπότητας είναι επάνω στη γη, ότι η ανθρωπότητα θα ζει αιωνίως επάνω στη γη και ότι αυτό το έχει ορίσει ο Θεός εδώ και πολύ καιρό.

Η επιστροφή στην πραγματικότητα συνάδει με το θέλημα του Θεού

Αν ανατρέξουμε και πάλι στο Πάτερ Ημών, τα λόγια «Ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο ότι ο Θεός θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του επί της γης, όχι στους ουρανούς, και ότι το θέλημα του Θεού θα πραγματοποιηθεί στη γη. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). Έχει επίσης προφητευτεί πολλές φορές στα κεφάλαια 2 και 3 της Αποκάλυψης: «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας». Αυτές οι προφητείες μάς δείχνουν ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Κύριος που έχει επιστρέψει θα μιλήσει στις εκκλησίες για να μας πει όλη την αλήθεια και όλα τα μυστήριά Του. Έτσι, πρέπει να είμαστε φρόνιμες παρθένες, να ακούμε προσεκτικά τη φωνή του Θεού, να βαδίζουμε προσεκτικά και να το διερευνούμε ενδελεχώς, όταν κάποιος καταθέτει ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, επειδή μόνο τότε θα είμαστε ικανοί να υποδεχθούμε την εμφάνιση του Κυρίου και να κερδίσουμε τη σωτηρία κατά τις έσχατες ημέρες, και μόνο τότε θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε ο λαός της βασιλείας του Θεού και να κάνουμε το θέλημα του Θεού επί της γης.

Προτεινόμενο υλικό

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger