Πώς μπορεί κάποιος να γνωρίσει τη θεϊκή ουσία του Χριστού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή[...]» «Τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί…

2019-05-29 13:10:49

Ο Χριστός είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού ή είναι ο ίδιος ο Θεός;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμ…

2019-06-14 18:30:50

Πώς μπορεί κάποιος να γνωρίσει τη θεϊκή ουσία του Χριστού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή[...]» «Τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δεν λαλώ· αλλ' ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί…

2019-05-29 13:10:49

Ο Χριστός είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού ή είναι ο ίδιος ο Θεός;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν εμ…

2019-06-14 18:30:50