Το μήνυμα που διέδωσε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος ήταν απλώς η οδός της μετανοίας

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26:28). …

2019-10-08 20:06:22

Οι αλήθειες που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες μέρες είναι η οδός της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-10-08 20:06:09

Οι διαφορές μεταξύ της οδού της μετανοίας και της οδού της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους…

2019-10-08 20:06:00

Το μήνυμα που διέδωσε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος ήταν απλώς η οδός της μετανοίας

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26:28). …

2019-10-08 20:06:22

Οι αλήθειες που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες μέρες είναι η οδός της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-10-08 20:06:09

Οι διαφορές μεταξύ της οδού της μετανοίας και της οδού της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους…

2019-10-08 20:06:00