Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μήνυμα που κήρυξε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος, ήταν μονάχα η οδός της μετανοίας

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26:28). …

2019-05-28 01:18:34

Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες μέρες, είναι η οδός της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-05-28 01:06:37

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ της οδού της μετανοίας της Εποχής της Χάριτος και της οδού της αιώνιας ζωής των εσχάτων ημερών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους…

2019-05-29 14:59:46

Πρέπει να καταλάβουμε ότι το μήνυμα που κήρυξε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος, ήταν μονάχα η οδός της μετανοίας

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. 4:17). «Διότι τούτο είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ. 26:28). …

2019-05-28 01:18:34

Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες μέρες, είναι η οδός της αιώνιας ζωής

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-05-28 01:06:37

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τη διαφορά μεταξύ της οδού της μετανοίας της Εποχής της Χάριτος και της οδού της αιώνιας ζωής των εσχάτων ημερών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον. Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους…

2019-05-29 14:59:46