Πώς θα πρέπει να διακρίνει κανείς τη φωνή του Θεού; Πώς μπορεί να βεβαιώσει κάποιος ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι όντως ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλ…

2019-10-08 18:06:43

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συμμορφούμενα με την αλήθεια λόγια των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων και στα λόγια του ίδιου του Θεού;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός αφορισμός της ζωής, και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Επειδή είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο, και είναι το έργο που έκανε προσωπικά…

2019-10-08 18:06:53

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα λόγια του Θεού που μεταφέρουν οι προφήτες κατά την Εποχή του Νόμου και στα λόγια που εκφράζει ο ενσαρκωμένος Θεός;

Σχετικά λόγια του Θεού: Την εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς μίλησε επίσης πολύ κι έκανε μεγάλο έργο. Σε τι διέφερε απ’ τον Ησαΐα; Σε τι διέφερε απ’ τον Δανιήλ; Ήταν προφήτης; Γιατί λέγεται ότι Αυτός είναι ο Χριστός; Τι διαφ…

2019-10-08 18:07:02

Τι είναι στ’ αλήθεια οι φρόνιμες παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. […] αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις α…

2019-06-11 12:19:23

Πώς ακούνε τη φωνή του Θεού και υποδέχονται τον Κύριο οι φρόνιμες παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-06-11 13:19:23

Τι είναι στ’ αλήθεια οι μωρές παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. […] πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας…

2019-06-11 14:19:23

Πώς εκτίθενται και εξοντώνονται οι μωρές παρθένες, περιπίπτοντας, εν τέλει, σε καταστροφή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει» (Κατά Λουκάν 11:23). «Όστις κρατεί το πτυάριον εν τη χειρί αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον…

2019-06-11 15:19:23

Πώς θα εμφανιστεί και θα εργαστεί πραγματικά ο Κύριος όταν επιστρέψει;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και ν…

2019-07-01 23:31:22

Πώς θα πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να περιμένουμε ώστε να καταφέρουμε να υποδεχθούμε την εμφάνισή του Κυρίου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή» (Κατά Ματθαίον 7:7). «Όστις έχει ωτίον ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη …

2019-07-01 23:37:13

Υποστηρίζοντας τη Βίβλο, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Κυρίου και να υποδεχτούμε τον ερχομό Του;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και τον λόγον αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτοίς, διότι σεις δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν α…

2019-07-01 23:42:49

Μπορούμε να υποδεχτούμε τον Κύριο προφυλασσόμενοι τυφλά από τους ψευδόχριστους και αρνούμενοι να αναζητήσουμε και να ερευνήσουμε την εμφάνιση και το έργο του Κυρίου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Κεφάλαια Αποκάλυψης 2-3). «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον …

2019-07-01 23:45:03

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού, ότι ο Κύριος έχει εμφανιστεί για να εργαστεί;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τ…

2019-07-01 23:47:08

Πώς θα πρέπει να διακρίνει κανείς τη φωνή του Θεού; Πώς μπορεί να βεβαιώσει κάποιος ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι όντως ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Ιωάν. 10:27). «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλ…

2019-10-08 18:06:43

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα συμμορφούμενα με την αλήθεια λόγια των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων και στα λόγια του ίδιου του Θεού;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός αφορισμός της ζωής, και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Επειδή είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο, και είναι το έργο που έκανε προσωπικά…

2019-10-08 18:06:53

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα λόγια του Θεού που μεταφέρουν οι προφήτες κατά την Εποχή του Νόμου και στα λόγια που εκφράζει ο ενσαρκωμένος Θεός;

Σχετικά λόγια του Θεού: Την εποχή της Χάριτος, ο Ιησούς μίλησε επίσης πολύ κι έκανε μεγάλο έργο. Σε τι διέφερε απ’ τον Ησαΐα; Σε τι διέφερε απ’ τον Δανιήλ; Ήταν προφήτης; Γιατί λέγεται ότι Αυτός είναι ο Χριστός; Τι διαφ…

2019-10-08 18:07:02

Τι είναι στ’ αλήθεια οι φρόνιμες παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. […] αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις α…

2019-06-11 12:19:23

Πώς ακούνε τη φωνή του Θεού και υποδέχονται τον Κύριο οι φρόνιμες παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσε…

2019-06-11 13:19:23

Τι είναι στ’ αλήθεια οι μωρές παρθένες;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. […] πέντε μωραί. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας…

2019-06-11 14:19:23

Πώς εκτίθενται και εξοντώνονται οι μωρές παρθένες, περιπίπτοντας, εν τέλει, σε καταστροφή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού, και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει» (Κατά Λουκάν 11:23). «Όστις κρατεί το πτυάριον εν τη χειρί αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον…

2019-06-11 15:19:23

Πώς θα εμφανιστεί και θα εργαστεί πραγματικά ο Κύριος όταν επιστρέψει;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και ν…

2019-07-01 23:31:22

Πώς θα πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και να περιμένουμε ώστε να καταφέρουμε να υποδεχθούμε την εμφάνισή του Κυρίου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Αιτείτε, και θέλει σας δοθή· ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή» (Κατά Ματθαίον 7:7). «Όστις έχει ωτίον ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη …

2019-07-01 23:37:13

Υποστηρίζοντας τη Βίβλο, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια του Κυρίου και να υποδεχτούμε τον ερχομό Του;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και τον λόγον αυτού δεν έχετε μένοντα εν εαυτοίς, διότι σεις δεν πιστεύετε εις τούτον, τον οποίον εκείνος απέστειλεν. Ερευνάτε τας γραφάς, διότι σεις νομίζετε ότι εν αυταίς έχετε ζωήν α…

2019-07-01 23:42:49

Μπορούμε να υποδεχτούμε τον Κύριο προφυλασσόμενοι τυφλά από τους ψευδόχριστους και αρνούμενοι να αναζητήσουμε και να ερευνήσουμε την εμφάνιση και το έργο του Κυρίου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Κεφάλαια Αποκάλυψης 2-3). «Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών» (Κατά Ματθαίον …

2019-07-01 23:45:03

Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού είναι η φωνή του Θεού, ότι ο Κύριος έχει εμφανιστεί για να εργαστεί;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τ…

2019-07-01 23:47:08