Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής. Δηλαδή, το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει την κίνηση και την τάση …

2019-05-29 13:08:29

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν, [...] δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωϋσέως· εν όλω τω οίκω μου ούτος είναι πιστός» (Αρ. 12:6-7). «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, [...] Και εγώ δε σοι λέ…

2019-06-02 21:20:56

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδο-προφητών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δε…

2019-05-29 13:09:45

Όποιος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει ψευδο-ποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλει τη θρησκεία τους και να επιστρέψει στον Θεό

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Ιεχωβά ο Θεός προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλ…

2019-06-07 17:25:40

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής. Δηλαδή, το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει την κίνηση και την τάση …

2019-05-29 13:08:29

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν, [...] δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωϋσέως· εν όλω τω οίκω μου ούτος είναι πιστός» (Αρ. 12:6-7). «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, [...] Και εγώ δε σοι λέ…

2019-06-02 21:20:56

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδο-προφητών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δε…

2019-05-29 13:09:45

Όποιος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει ψευδο-ποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλει τη θρησκεία τους και να επιστρέψει στον Θεό

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Ιεχωβά ο Θεός προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλ…

2019-06-07 17:25:40