Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής. Δηλαδή, το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει την κίνηση και την τάση …

2019-02-14 00:12:53

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν, Ακούσατε τώρα τους λόγους μου: [...] δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωϋσέως· εν όλω τω οίκω μου ούτος είναι πιστός» (Αρ. 12:6-7). «Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ…

2019-03-18 02:14:42

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδο-προφητών.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). «Εγώ είμαι η οδός κ…

2019-02-14 00:14:26

Όποιος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει ψευδο-ποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλει τη θρησκεία τους και να επιστρέψει στον Θεό.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλ…

2019-02-14 00:15:25

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης το έργο ολόκληρης της εποχής. Δηλαδή, το έργο του Θεού αντιπροσωπεύει την κίνηση και την τάση …

2019-02-14 00:12:53

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν, Ακούσατε τώρα τους λόγους μου: [...] δεν είναι ούτως περί του θεράποντός μου Μωϋσέως· εν όλω τω οίκω μου ούτος είναι πιστός» (Αρ. 12:6-7). «Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ…

2019-03-18 02:14:42

Πρέπει να αναγνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδο-προφητών.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). «Εγώ είμαι η οδός κ…

2019-02-14 00:14:26

Όποιος πιστεύει στον Θεό, πρέπει να είναι ικανός να διακρίνει ψευδο-ποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλει τη θρησκεία τους και να επιστρέψει στον Θεό.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μαλ…

2019-02-14 00:15:25