Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου; Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης …

2019-10-12 15:34:39

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν […] Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κα…

2019-10-08 20:01:38

Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δε…

2019-10-08 20:01:36

Οι πιστοί πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τους ψευδοποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλουν τη θρησκεία και να επιστρέψουν στον Θεό

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Κύριος ο Ιεχωβά προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μ…

2019-10-08 20:01:33

Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου;

1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου; Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο του ίδιου του Θεού περιλαμβάνει το έργο ολόκληρης της ανθρωπότητας και αντιπροσωπεύει επίσης …

2019-10-12 15:34:39

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός και του έργου των θρησκευτικών ηγετών;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν […] Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κα…

2019-10-08 20:01:38

Αναγνωρίστε τις διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Χριστού και των ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). «Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί; τους λόγους, τους οποίους εγώ λαλώ προς υμάς, απ' εμαυτού δε…

2019-10-08 20:01:36

Οι πιστοί πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τους ψευδοποιμένες και αντίχριστους, προκειμένου να αποβάλουν τη θρησκεία και να επιστρέψουν στον Θεό

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ούτω λέγει Κύριος ο Ιεχωβά προς τους ποιμένας· Ουαί εις τους ποιμένας του Ισραήλ, οίτινες βόσκουσιν εαυτούς· οι ποιμένες δεν βόσκουσι τα ποίμνια; Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεσθε το μ…

2019-10-08 20:01:33