Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας

Ανθολογία Α΄

Ι. Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ερήμωση των εκκλησιών

II. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο της άφιξης του Κυρίου (μυστική και δημόσια)

ΙΙΙ. Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αρπαγή

1Ερώτηση 1: Ο Κύριος το είπε σ’ εμάς εδώ και πολύ καιρό: «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:2-3). Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση για μας στον ουρανό. Όταν επιστρέψει, θα μας ανυψώσει κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει, γιατί όλοι οι άγιοί Του είναι ακόμα στη γη; Γιατί δεν έχουν αναληφθεί;
2Ερώτηση 2: Ακόμα δεν έχουμε προσδιορίσει αν η βασιλεία του Θεού είναι στη γη ή στον ουρανό. Ο Κύριος Ιησούς κάποτε μίλησε για το ότι «η βασιλεία των ουρανών είναι κοντά» και το ότι «η βασιλεία των ουρανών έρχεται.» Αν είναι η βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να είναι στον ουρανό. Πώς μπορεί να είναι στη γη;
3Ερώτηση 3: Η Βίβλος λέει: «έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (1 Θεσ. 4:17). Πώς θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε αυτό;
4Ερώτηση 4: Μέσω της συναναστροφής σας, βλέπουμε ότι οι σκέψεις μας για την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή πράγματι προήλθαν απλώς από τις δικές μας αντιλήψεις. Έχουμε ήδη εναντιωθεί στα λόγια του Κυρίου σε σημαντικό βαθμό. Αφού αναφέραμε αυτό, πώς θα πρέπει να περιμένουμε τώρα την επιστροφή του Κυρίου και την αρπαγή; Μπορείτε να μιλήσετε γι’ αυτό με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες;

ΙV. Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πώς να διακρίνει κανείς τη φωνή του Θεού

1Ερώτηση 1: Ο Κύριος Ιησούς έχει τώρα επιστρέψει και έχει νέο όνομα —Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει τα λόγια στο βιβλίο Ο Λόγος Ενσαρκώνεται, και είναι η φωνή του νυμφίου. Κι όμως, πολλοί αδελφοί και αδελφές ακόμα δεν μπορούν να διακρίνουν τη φωνή του Θεού. Κι έτσι, σήμερα έχουμε προσκαλέσει τους μάρτυρες από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τους προσκαλέσαμε για να συναναστραφούν μαζί μας για το πώς να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού. Έτσι θα ξέρουμε πώς να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού.
2Ερώτηση 4: Ο Κύριος Ιησούς μίλησε για τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών στους μαθητές. Ως η επιστροφή του Κυρίου Ιησού, αποκάλυψε κι ο Παντοδύναμος Θεός πολλά μυστήρια; Θα μπορούσατε να συναναστραφείτε μαζί μας για κάποια από τα μυστήρια που έχει αποκαλύψει ο Παντοδύναμος Θεός; Θα ήταν μεγάλη βοήθεια για μας, ώστε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού.

IX. Το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

VI. Διαδικασία της σωτηρίας και τελική σωτηρία

V. Προϋποθέσεις για την είσοδο στη βασιλεία των ουρανών