Τι σημαίνει αλήθεια; Τι σημαίνει γνώση και δόγμα της Βίβλου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.» «Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, … πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1:1,14).  «Εγώ είμαι …

2019-03-18 02:59:43

Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν κάποιος πιστεύει στον Θεό, βασιζόμενος στη θεολογική γνώση στη Βίβλο;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Μα…

2019-02-14 00:55:11

Γιατί η αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες είναι ικανή να εξαγνίσει τον άνθρωπο, να τον τελειώσει και να καταστεί η ζωή του;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε εξασφαλίζεται εύκολα από όλους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται αποκλειστικά από τον Θεό, που σημαίνει ότι μόνο ο ί…

2019-02-14 00:55:54

Τι σημαίνει αλήθεια; Τι σημαίνει γνώση και δόγμα της Βίβλου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.» «Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, … πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1:1,14).  «Εγώ είμαι …

2019-03-18 02:59:43

Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν κάποιος πιστεύει στον Θεό, βασιζόμενος στη θεολογική γνώση στη Βίβλο;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων» (Μα…

2019-02-14 00:55:11

Γιατί η αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες είναι ικανή να εξαγνίσει τον άνθρωπο, να τον τελειώσει και να καταστεί η ζωή του;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε εξασφαλίζεται εύκολα από όλους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται αποκλειστικά από τον Θεό, που σημαίνει ότι μόνο ο ί…

2019-02-14 00:55:54