Τι είναι αληθινή αρπαγή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και αν…

2019-03-02 12:01:43

Η αρπαγή πρέπει να βασίζεται στα λόγια του Θεού και όχι στις αντιλήψεις και τη φαντασία του ανθρώπου.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:  «Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής»  (Ματθ. 6:9-10). «Κα…

2019-02-14 23:14:12

Τι είναι αληθινή αρπαγή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και αν…

2019-03-02 12:01:43

Η αρπαγή πρέπει να βασίζεται στα λόγια του Θεού και όχι στις αντιλήψεις και τη φαντασία του ανθρώπου.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:  «Ούτω λοιπόν προσεύχεσθε σείς· Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής»  (Ματθ. 6:9-10). «Κα…

2019-02-14 23:14:12