Η αρπαγή πρέπει να βασίζεται στα λόγια του Θεού και όχι στις αντιλήψεις και τη φαντασία του ανθρώπου

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:9-10). «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν …

2019-06-04 19:08:23

Τι είναι αληθινή αρπαγή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. […] και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα» (Ματθ. 25:6, …

2019-06-04 19:18:31

Η αρπαγή πρέπει να βασίζεται στα λόγια του Θεού και όχι στις αντιλήψεις και τη φαντασία του ανθρώπου

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθ. 6:9-10). «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν …

2019-06-04 19:08:23

Τι είναι αληθινή αρπαγή;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. […] και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα» (Ματθ. 25:6, …

2019-06-04 19:18:31